Διαθέσιμα έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή

1. Αμοιβές – Απασχόληση – Υποτροφίες


1.1 Έγκριση απασχόλησης σε έργο

18/01/2023


1.2 Ιδία συμμετοχή

01/10/2019
09/02/2024
09/02/2024


1.3 Συμβάσεις Έργου-Υποτροφίας-Πρακτικής Άσκησης – Έντυπα που χρήζουν ιδιόχειρης υπογραφής

NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
09/02/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024


1.3 Συμβάσεις Έργου-Υποτροφίας-Πρακτικής Άσκησης – Έντυπα που χρήζουν ηλεκτρονικής υπογραφής

NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
09/02/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024


1.4 Τροποποιητικές Συμβάσεις Έργου – Υποτροφίας

NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024


1.5 Υπεύθυνες Δηλώσεις

04/06/2024
01/10/2019
11/11/2020
01/10/2019
01/10/2019
01/10/2019
24/09/2021


1.6 Υποτροφίες ΕΛΚΕ

27/02/2024
NEO 14/07/2024
01/10/2019
01/10/2019
01/10/2019
15/10/2019
23/03/2020
23/03/2020


2. Έργα


2.1 Έργο Για Έγκριση Από ΕΕ

06/10/2023
25/11/2022
06/10/2023
01/10/2019
24/09/2021
21/02/2022
NEO 22/07/2024
06/10/2023
06/10/2023


2.2 Κλείσιμο Έργου – Χρήση Υπόλοιπου

01/10/2019
19/02/2024
19/10/2021


2.3 Υποβολή Πρότασης Έργου

19/02/2024
19/02/2024
19/02/2024


3. Προμήθειες


16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022
01/10/2019
01/10/2019
01/10/2019
01/10/2019
NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024
19/02/2024
19/02/2024


3. Προμήθειες – Έντυπα που χρήζουν ηλεκτρονικής υπογραφής

NEO 22/07/2024
NEO 22/07/2024


4. Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


24/10/2023
21/11/2023
21/11/2023
21/11/2023
21/11/2023
21/11/2023
21/11/2023
21/11/2023
21/11/2023
21/11/2023
21/11/2023
21/11/2023
05/10/2022


5. Ταξίδια-Έντυπα που χρήζουν ιδιόχειρης υπογραφής


01/10/2019
01/10/2019
01/10/2019
05/07/2022
01/10/2019
01/10/2019
01/10/2019
16/09/2022
16/09/2022


5. Ταξίδια-Έντυπα που χρήζουν ηλεκτρονικής υπογραφής


 

13/05/2022
16/09/2022
16/09/2022
Go to Top