Ημέρες έτους: 365
‐σαββατοκύριακα 104
‐ετήσια άδεια 25
‐επίσημες αργίες 11
‐ασθένεια, άλλα 10
Ημέρες εργασίας ανά έτος 215
ώρες εργασίας ανά ημέρα 8
ώρες εργασίας ανά εβδομάδα 40
εργάσιμες εβδομάδες ανά έτος 43
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 1720

1 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑΣ = 143 ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ

Κατηγορίες Ωριαία αμοιβή
Ερευνητής Α’ Βαθμίδας € 38,00
Ερευνητής Β’ Βαθμίδας € 33,00
Ερευνητής Γ’ Βαθμίδας € 28,00
Τεχν. & Διοικ. Προσωπικό € 18,00

Προσόντα ερευνητών ανά κατηγορία

Ερευνητής Α’ Βαθμίδας

Πτυχίο ΑΕΙ – Πτυχίο ΑΤΕΙ και ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ προϋπηρεσία > 10 έτη ή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ προϋπηρεσία > 5 έτη μετά την απόκτηση του Διδακτορικού Τίτλου

Ερευνητής Β’ Βαθμίδας

Πτυχίο ΑΕΙ – Πτυχίο ΑΤΕΙ και ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ προϋπηρεσία > 5 έτη ή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ προϋπηρεσία < 5 ετών μετά την απόκτηση του Διδακτορικού Τίτλου

Ερευνητής Γ’ Βαθμίδας

Πτυχίο ΑΕΙ – Πτυχίο ΑΤΕΙ και ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ προϋπηρεσία < 5 έτη μετά την απόκτηση του πτυχίου

Υπολογισμός
\begin{align*}
\Biggl(\begin{array}{c|c}
\text{Ωριαία} \\
\text{Αμοιβή}
\end{array}\Biggr)= \frac{\text{Ακαθάριστες Αποδοχές του προηγούμενου έτους + Εργοδοτικές Εισφορές του προηγούμενου έτους}}{\text{Ετήσιες Υποχρεωτικές Ώρες = 774 ώρες}}
\end{align*}

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
Μέγιστο Όριο Ετήσιων Ωρών για πρόθετες αμοιβές : 946 ώρες
Σε περίπτωση συμμετοχής σε έργα ΕΣΠΑ Μέγιστο Όριο Ετήσιων Ωρών για πρόθετες αμοιβές : 774 ώρες

Υπολογισμός
\begin{align*}
\Biggl(\begin{array}{c|c}
\text{Ωριαία} \\
\text{Αμοιβή}
\end{array}\Biggr)= \frac{\text{Ακαθάριστες Αποδοχές του προηγούμενου έτους + Εργοδοτικές Εισφορές του προηγούμενου έτους}}{\text{Ετήσιες Υποχρεωτικές Ώρες = 946 ώρες}}
\end{align*}

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
Μέγιστο Όριο Ετήσιων Ωρών για πρόθετες αμοιβές : 774 ώρες
Μέγιστο Όριο Ωρών ανά Ημέρα: 6 / Εβδδομάδα: 18

Υπολογισμός
\begin{align*}
\Biggl(\begin{array}{c|c}
\text{Ωριαία} \\
\text{Αμοιβή}
\end{array}\Biggr)= \frac{\text{Ακαθάριστες Αποδοχές του προηγούμενου έτους + Εργοδοτικές Εισφορές του προηγούμενου έτους}}{\text{Ετήσιες Υποχρεωτικές Ώρες = 1118 ώρες}}
\end{align*}

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
Μέγιστο Όριο Ετήσιων Ωρών για πρόθετες αμοιβές : 602 ώρες
Μέγιστο Όριο Ωρών ανά Ημέρα: 5 / Εβδομάδα: 14

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για έργα Παροχής Υπηρεσιών που εκτελούνται στα εργαστήρια, οι ΕΤΕΠ, λόγω της φύσης του αντικειμένου εργασίας τους, δύναται να αυξήσουν το ωρομίσθιό τους μέχρι το διπλάσιο.

Ωριαία Αμοιβή: 5€

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
Μέγιστο Όριο Ετήσιων Ωρών για πρόθετες αμοιβές: 528

Υποψήφιοι Διδάκτορες:
Ωριαία αμοιβή ανάλογη των προσόντων των ερευνητών. Σύμφωνα με την Απόφαση Συγκλήτου (7η Συνεδρίαση 11/06/1999) το μέγιστο ετήσιο ποσό που μπορούν να λάβουν οι υποψήφιοι διδακτόρες είναι το 85% του μισθού του πρωτοδιοριζόμενου λέκτορα 0,85*(Ακαθάριστες αποδοχές + Εργοδοτικές Εισφορές)= 0,85*(20.820+4.451,32)=21.480,62€


Μέγιστο ετήσιο όριο ωρών:
Υποψήφιος Διδάκτορας‐ Ερευνητής Α΄βαθμίδας: 565 ώρες
Υποψήφιος Διδάκτορας‐ Ερευνητής Β΄βαθμίδας: 650 ώρες
Υποψήφιος Διδάκτορας‐ Ερευνητής Γ΄βαθμίδας: 767 ώρες

Υπολογισμός
\begin{align*}
\Biggl(\begin{array}{c|c}
\text{Ωριαία} \\
\text{Αμοιβή}
\end{array}\Biggr)= \frac{\text{Ακαθάριστες Αποδοχές του προηγούμενου έτους + Εργοδοτικές Εισφορές του προηγούμενου έτους}}{\text{Ετήσιες Υποχρεωτικές Ώρες = 1720 ώρες}}
\end{align*}

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
Μέγιστο Όριο Ετήσιων Ωρών για πρόθετες αμοιβές : 240 ώρες

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
Κατά την μειωμένη λειτουργία του Ιδρύματος τον μήνα Αύγουστο, δεν επιτρέπεται η πλήρης απασχόληση του μόνιμου προσωπικού του Ιδρύματος.

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε σε pdf την σχετική απόφαση της συγκλήτου 2021.

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε σε pdf την σχετική απόφαση της συγκλήτου 2020.

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε σε pdf την σχετική απόφαση της συγκλήτου 2019.

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε σε pdf την αναλυτική κατάσταση των ωριαίων αμοιβών.