Ημέρες έτους: 365
‐σαββατοκύριακα 104
‐ετήσια άδεια 25
‐επίσημες αργίες 11
‐ασθένεια, άλλα 10
Ημέρες εργασίας ανά έτος 215
ώρες εργασίας ανά ημέρα 8
ώρες εργασίας ανά εβδομάδα 40
εργάσιμες εβδομάδες ανά έτος 43
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 1720

1 ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑΣ = 143 ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ

Κατηγορίες Ωριαία αμοιβή
Ερευνητής Α’ Βαθμίδας € 38,00
Ερευνητής Β’ Βαθμίδας € 33,00
Ερευνητής Γ’ Βαθμίδας € 28,00
Τεχν. & Διοικ. Προσωπικό € 18,00

Προσόντα ερευνητών ανά κατηγορία

Ερευνητής Α’ Βαθμίδας

Πτυχίο ΑΕΙ – Πτυχίο ΑΤΕΙ και ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ προϋπηρεσία > 10 έτη ή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ προϋπηρεσία > 5 έτη μετά την απόκτηση του Διδακτορικού Τίτλου

Ερευνητής Β’ Βαθμίδας

Πτυχίο ΑΕΙ – Πτυχίο ΑΤΕΙ και ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ προϋπηρεσία > 5 έτη ή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ προϋπηρεσία < 5 ετών μετά την απόκτηση του Διδακτορικού Τίτλου

Ερευνητής Γ’ Βαθμίδας

Πτυχίο ΑΕΙ – Πτυχίο ΑΤΕΙ και ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ προϋπηρεσία < 5 έτη μετά την απόκτηση του πτυχίου

Υπολογισμός
\begin{align*}
\Biggl(\begin{array}{c|c}
\text{Ωριαία} \\
\text{Αμοιβή}
\end{array}\Biggr)= \frac{\text{Ακαθάριστες Αποδοχές του προηγούμενου έτους + Εργοδοτικές Εισφορές του προηγούμενου έτους}}{\text{Ετήσιες Υποχρεωτικές Ώρες = 774 ώρες}}
\end{align*}

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
Μέγιστο Όριο Ετήσιων Ωρών για πρόθετες αμοιβές : 946 ώρες
Σε περίπτωση συμμετοχής σε έργα ΕΣΠΑ Μέγιστο Όριο Ετήσιων Ωρών για πρόθετες αμοιβές : 774 ώρες

Τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. διατηρούν, μετά την συνταξιοδότηση τους, την ωριαία αμοιβή που είχαν το έτος εντός του οποίου συνταξιοδοτήθηκαν.

Απόφαση Συγκλήτου

Υπολογισμός
\begin{align*}
\Biggl(\begin{array}{c|c}
\text{Ωριαία} \\
\text{Αμοιβή}
\end{array}\Biggr)= \frac{\text{Ακαθάριστες Αποδοχές του προηγούμενου έτους + Εργοδοτικές Εισφορές του προηγούμενου έτους}}{\text{Ετήσιες Υποχρεωτικές Ώρες = 946 ώρες}}
\end{align*}

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
Μέγιστο Όριο Ετήσιων Ωρών για πρόθετες αμοιβές : 774 ώρες
Μέγιστο Όριο Ωρών ανά Ημέρα: 6 / Εβδδομάδα: 18

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Λόγω της φύσης του αντικειμένου εργασίας τους, οι ΕΔΙΠ δύνανται να αυξήσουν το ωρομίσθιό τους μέχρι το διπλάσιο για τα έργα που χρηματοδοτούνται από Ιδιωτικούς πόρους.

Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου

Υπολογισμός
\begin{align*}
\Biggl(\begin{array}{c|c}
\text{Ωριαία} \\
\text{Αμοιβή}
\end{array}\Biggr)= \frac{\text{Ακαθάριστες Αποδοχές του προηγούμενου έτους + Εργοδοτικές Εισφορές του προηγούμενου έτους}}{\text{Ετήσιες Υποχρεωτικές Ώρες = 1118 ώρες}}
\end{align*}

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
Μέγιστο Όριο Ετήσιων Ωρών για πρόθετες αμοιβές : 602 ώρες
Μέγιστο Όριο Ωρών ανά Ημέρα: 5 / Εβδομάδα: 14

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για έργα που χρηματοδοτούνται από Ιδιωτικούς πόρους και εκτελούνται στα εργαστήρια, οι ΕΤΕΠ, λόγω της φύσης του αντικειμένου εργασίας τους, δύναται να αυξήσουν το ωρομίσθιό τους μέχρι το διπλάσιο.

Ωριαία Αμοιβή: 5€

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
Μέγιστο Όριο Ετήσιων Ωρών για πρόθετες αμοιβές: 528

Υποψήφιοι Διδάκτορες:
Ωριαία αμοιβή ανάλογη των προσόντων των ερευνητών. Σύμφωνα με την Απόφαση Συγκλήτου (7η Συνεδρίαση 11/06/1999) το μέγιστο ετήσιο ποσό που μπορούν να λάβουν οι υποψήφιοι διδακτόρες είναι το 85% του μισθού του πρωτοδιοριζόμενου λέκτορα 0,85*(Ακαθάριστες αποδοχές + Εργοδοτικές Εισφορές)= 0,85*(20.820+4.451,32)=21.480,62€.

Εάν ορίζεται από την πρόσκληση του χρηματοδότη διαφορετικό ωρομίσθιο ή ποσό από τα ήδη εγκεκριμένα από το Πρυτανικό συμβούλιο του Ιδρύματος, οι Υ.Δ. ,εξαιρούνται του μέγιστου ορίου ωρών ανά έτος (π.χ. έργα ERASMUS, 2η προκύρηξη ΕΛΙΔΕΚ) ή του μέγιστου ποσού 21.480,62€ ανά έτος (έργα MARIE CURIE). Το μέγιστο ετήσιο όριο ωρών ανέρχεται σε κάθε περίπτωση στις 1720 ώρες.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της τριμελούς επιτροπής επίβλεψης του διδακτορικού.


Μέγιστο ετήσιο όριο ωρών:
Υποψήφιος Διδάκτορας‐ Ερευνητής Α΄βαθμίδας: 565 ώρες
Υποψήφιος Διδάκτορας‐ Ερευνητής Β΄βαθμίδας: 650 ώρες
Υποψήφιος Διδάκτορας‐ Ερευνητής Γ΄βαθμίδας: 767 ώρες

Υπολογισμός
\begin{align*}
\Biggl(\begin{array}{c|c}
\text{Ωριαία} \\
\text{Αμοιβή}
\end{array}\Biggr)= \frac{\text{Ακαθάριστες Αποδοχές του προηγούμενου έτους + Εργοδοτικές Εισφορές του προηγούμενου έτους}}{\text{Ετήσιες Υποχρεωτικές Ώρες = 1720 ώρες}}
\end{align*}

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
Μέγιστο Όριο Ετήσιων Ωρών για πρόθετες αμοιβές : 480 ώρες

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
Κατά την μειωμένη λειτουργία του Ιδρύματος τον μήνα Αύγουστο, δεν επιτρέπεται η πλήρης απασχόληση του μόνιμου προσωπικού του Ιδρύματος.

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε σε pdf την σχετική απόφαση πρυτανικού 2023.

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε σε pdf την σχετική απόφαση πρυτανικού 2022.

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε σε pdf την σχετική απόφαση της συγκλήτου 2021.

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε σε pdf την σχετική απόφαση της συγκλήτου 2020.

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε σε pdf την σχετική απόφαση της συγκλήτου 2019.

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε σε pdf την αναλυτική κατάσταση των ωριαίων αμοιβών.