ΤΑΞΙΔΙΑ

Τροποποίηση «Παραρτήματος 3. Οδηγός Μετακινήσεων» του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης ΕΛΚΕ ΕΜΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:   Τροποποίηση «Παραρτήματος 3. Οδηγός Μετακινήσεων» του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης ΕΛΚΕ ΕΜΠ Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, στην από 27/12/2022 συνεδρίασή του, ενέκρινε την εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου [...]

Άδειες Μετακινήσεων εκτός έδρας μελών της ομάδας έργου που ανήκουν στο προσωπικό του Α.Ε.Ι. (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ), στο πλαίσιο έργων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Άδειες Μετακινήσεων εκτός έδρας μελών της ομάδας έργου που ανήκουν στο προσωπικό του Α.Ε.Ι. (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ), στο πλαίσιο έργων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό Νόμος 4957/2022, άρθρο 248 [...]

Αύξηση ποσού χιλιομετρικής αποζημίωσης για μετακίνηση με ΙΧ αυτοκίνητο

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Ιδρύματος, στην από 29/03/2022 συνεδρίασή της, ενέκρινε την εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή Ι.Κ. Χατζηγεωργίου, για την Τροποποίηση του άρθρου 3.3.3.2 (παρ. Α, 1, γ΄), του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ [...]

Αεροπορικές Εταιρείες χαμηλού κόστους: Παραστατικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αεροπορικές Εταιρείες χαμηλού κόστους: Παραστατικά Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ υπενθυμίζει στους Επιστημονικούς Υπευθύνους και στους συμμετέχοντες στα έργα ότι στις περιπτώσεις που αεροπορικές εταιρείες (ενδεικτικά οι εταιρείες χαμηλού κόστους) δεν εκδίδουν το προβλεπόμενο [...]

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την « Έκδοση Παραστατικών Μετακινήσεων στα στοιχεία του μετακινούμενου» Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, σε εφαρμογή του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α’70/07.05.2019) άρθρο 72, παρ. 6α, και συνέχεια της από 15.05.2019 Ανακοίνωσης, ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ του [...]

ΤΑΞΙΔΙΑ+ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Υπενθύμιση σχετικά με αιτήματα ταξιδιών   Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού υπενθυμίζει στους Επιστημονικούς Υπευθύνους ότι: ταξίδια των Επιστημονικών Υπευθύνων ή των συμμετεχόντων στα Έργα ΕΣΠΑ εγκρίνονται, με την προϋπόθεση πως ο [...]

Αεροπορικές Εταιρείες LowCost – Παραστατικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αεροπορικές Εταιρείες: Παραστατικά Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους και τους συμμετέχοντες στα έργα ότι στις περιπτώσεις που αεροπορικές εταιρείες (ενδεικτικά οι εταιρείες χαμηλού κόστους) δεν εκδίδουν το προβλεπόμενο από την [...]

ERASMUS + Αποδείξεις Εισιτηρίων + Εντολή Μετακίνησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑ ERASMUS+: Έκδοση Αποδείξεων Εισιτηρίων Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους και τους συμμετέχοντες στα έργα ERASMUS+ ότι οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων των ταξιδευόντων θα εκδίδονται στα στοιχεία του ταξιδεύοντος και [...]

Μετακινήσεις-Πλατφόρμα-Ημερήσια Αποζημίωση Ερευνητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4485/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σε εφαρμογή του Ν. 4485/2017, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στην 13η/2018  Συνεδρίαση στις 5/3/2018, αποφάσισε ότι για τις μετακινήσεις που [...]

Κανονισμός Μετακινήσεων-Εθνικοί Πόροι + ΕΣΠΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2015) για τις μετακινήσεις και τις δαπάνες μετακινούμενων εσωτερικού και εξωτερικού στο πλαίσιο έργων που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και ΕΣΠΑ, ισχύουν τα ακόλουθα : ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ [...]

Go to Top