ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

Άδειες Μετακινήσεων εκτός έδρας μελών της ομάδας έργου που ανήκουν στο προσωπικό του Α.Ε.Ι. (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ), στο πλαίσιο έργων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό

Νόμος 4957/2022, άρθρο 248

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σύμφωνα με το Νόμο 4957 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» ΦΕΚ Α’141/21.07.2022, άρθρο 248 «Μετακινήσεις», αναφορικά με τις άδειες μετακινήσεων εκτός έδρας μελών της ομάδας έργου που ανήκουν στο προσωπικό του Α.Ε.Ι. (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ), στο πλαίσιο έργων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό, ισχύουν τα παρακάτω:

Παρ. 5, άρθρο 248:

«Μέλη της ομάδας έργου που ανήκουν στο προσωπικό του Α.Ε.Ι., μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) οφείλουν να ενημερώνουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης του Τμήματος για τη μετακίνησή τους στο πλαίσιο έργου/ προγράμματος που συμμετέχουν και να μεριμνούν για να μη διαταράσσεται η ομαλή εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων τους το Τμήμα.»

Ειδικότερα:

Α) ΕΡΓΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ:

Παρ. 2, άρθρο 248:

«Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται η διενέργεια μετακινήσεων μελών της ομάδας έργου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργων/ προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η έγκριση μετακινήσεων μελών της ομάδας έργου μετά τη διενέργειά της έως και είκοσι (20) ημέρες από την επιστροφή των μετακινούμενων, κατόπιν υποβολής αιτιολογημένης εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου σχετικά με την αναγκαιότητα μετακίνησης και της λόγους που δεν κατέστη δυνατή η έγκριση της μετακίνησης πριν από τη διεξαγωγή της. Για της δαπάνες μετακίνησης που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, εφαρμόζεται η υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94). Το ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης του προσωπικού του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ανά ημερολογιακό έτος για το σύνολο των έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους ορίζεται σε εκατό (100) ημέρες.»

Β) ΕΡΓΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ Ή ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Παρ. 3, άρθρο 248:

«Οι μετακινήσεις εκτός έδρας μελών της ομάδας έργου ή τρίτων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο έργων/ προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από διεθνείς, ιδιωτικούς ή ίδιους πόρους, πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν εντολής του Επιστημονικού Υπευθύνου, χωρίς να απαιτείται έγκριση άλλου οργάνου, και εξαιρούνται του ν. 4336/2015. Το ύψος των δαπανών μετακίνησης, όπως έξοδα κίνησης, δαπάνες διαμονής, ημερήσια αποζημίωση και χιλιομετρική αποζημίωση καθορίζονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης. Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας για της ανάγκες έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διεθνείς, ιδιωτικούς και της πόρους δεν συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας της παρ. 2.»

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΜΠ (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ) ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΚΕ

Α) ΕΡΓΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ:

Για τα έργα αυτά τίθεται ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης του προσωπικού του ΑΕΙ 100 ημερών ανά ημερολογιακό έτος για το σύνολο των έργων που μπορεί να συμμετάσχουν με μετακινήσεις και έγκριση με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου.

Διαδικασία:

  1. Ενημέρωση Κοσμήτορα Σχολής από τον/την μετακινούμενο/η
  2. Βεβαίωση Κοσμήτορα Σχολής για τη χορήγηση της άδειας, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο/η συγκεκριμένος/η μετακινούμενος/η δεν έχει υπερβεί το ανώτατο όριο των 100 ημερών μετακίνησης και ότι δεν διαταράσσεται η ομαλή εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων του/της λόγω της μετακίνησης.
  3. Εισήγηση Επιστημονικού Υπευθύνου προς Πρόεδρο Επιτροπής Ερευνών συνοδευόμενη από την πρωτότυπη βεβαίωση του Κοσμήτορα (σημείο 2) για τη χορήγηση της άδειας και ότι ο/η συγκεκριμένος/η μετακινούμενος/η δεν έχει υπερβεί το ανώτατο όριο των 100 ημερών μετακίνησης, ως απαραίτητο παραστατικό (εκτός των άλλων) για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής της μετακίνησης. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου η βεβαίωση Κοσμήτορα θα φέρει ηλεκτρονική υπογραφή.
  4. Απόφαση Προέδρου Επιτροπής Ερευνών
  5. Διενέργεια μετακίνησης

Β) ΕΡΓΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ Ή ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Για τα έργα αυτά δεν τίθεται ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης του προσωπικού του ΑΕΙ και απαιτείται μόνο εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου.

Διαδικασία:

  1. Ενημέρωση Κοσμήτορα Σχολής από τον/την μετακινούμενο/η
  2. Βεβαίωση Κοσμήτορα Σχολής για τη χορήγηση της άδειας, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν διαταράσσεται η ομαλή εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων του/της μετακινούμενου/μετακινούμενης λόγω της μετακίνησης.
  3. Εισήγηση Επιστημονικού Υπευθύνου προς Πρόεδρο Επιτροπής Ερευνών συνοδευόμενη από πρωτότυπη βεβαίωση του Κοσμήτορα (σημείο 2) για τη χορήγηση της άδειας Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου η βεβαίωση Κοσμήτορα θα φέρει ηλεκτρονική υπογραφή.
  4. Απόφαση Προέδρου Επιτροπής Ερευνών
  5. Διενέργεια μετακίνησης

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Α. Ζαμπάρα, τηλ. 1859, azabaras@central.ntua.gr