Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Παροχή διευκρινίσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Νο 3/2022, με α/α συστήματος 167559.  

Για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, σήμανσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων των Σχολών Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και απομάκρυνσης αερίων σε δοχεία πίεσης από την Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Τμήμα 1: Διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων Προϋπολογισμός 44.640,00 € [...]


20/07/2022

25/07/2022, Δευτέρα, και ώρα 09:00πμ

25/07/2022, Δευτέρα, και ώρα 11:00πμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SIRCLES: SUPPORTING CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL INCLUSION» με ακρωνύμιο SIRCLES: με κωδικό έργου ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/151300 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς [...]


15/07/2022

25/07/2022, Δευτέρα, και ώρα 02:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3/2022  ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 167559

Για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, σήμανσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων των Σχολών Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και απομάκρυνσης αερίων σε δοχεία πίεσης από την Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Τμήμα 1: Διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων Προϋπολογισμός 44.640,00 € [...]


07/07/2022

25/07/2022, Δευτέρα, και ώρα 09:00πμ

25/07/2022, Δευτέρα, και ώρα 11:00πμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 3/2022 ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 161741,2 ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ  

Με την παρούσα ανακοίνωση σας γνωστοποιούμε την ακύρωση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού Νο 3/2022. Ο διαγωνισμός έχει αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, σήμανσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων των Σχολών Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και [...]


06/07/2022

Διευκρίνιση για αυτοψία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Νο 3/2022, με α/α συστήματος 161741,2.  

Για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, σήμανσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων των Σχολών Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και απομάκρυνσης αερίων σε δοχεία πίεσης από την Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Τμήμα 1: Διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων Προϋπολογισμός 44.640,00 € [...]


04/07/2022

11/07/2022, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

12/07/2022, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

Διευκρίνιση επί της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ως κριτήριο επιλογής στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Νο 3/2022, με α/α συστήματος 161741,2

Για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, σήμανσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων των Σχολών Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και απομάκρυνσης αερίων σε δοχεία πίεσης από την Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Τμήμα 1: Διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων Προϋπολογισμός 44.640,00 € [...]


22/06/2022

11/07/2022, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

12/07/2022, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3/2022  

Για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, σήμανσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων των Σχολών Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και απομάκρυνσης αερίων σε δοχεία πίεσης από την Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Τμήμα 1: Διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων Προϋπολογισμός 44.640,00 € [...]


16/06/2022

11/07/2022, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

12/07/2022, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MULTIDISCIPLINARY APPROACH AND SOLUTIONS TO DEVELOPMENT OF INTERMODAL TRANSPORT IN REGION - Πολυεπιστημονική προσέγγιση και λύσεις για την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή» με ακρωνύμιο MultiAPPRO PLUS με κωδικό έργου 68/1516 το [...]


09/06/2022

15/06/2022, Τετάρτη, και ώρα 02:00μμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CApitalisation fοr re-setting innovation and sustainability in Med-cities» με ακρωνύμιο CARISMED Contract C_A.2.2_0012 με κωδικό έργου 68/1514 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και [...]


08/06/2022

15/06/2022, Τετάρτη, και ώρα 02:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 8/2021 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.)

Για την «προμήθεια μιας πρωτότυπης μονάδας (Τμήμα 1: Πρωτότυπος εκχυλιστήρας με ενσωματωμένο σύστημα για την ανάκτηση και ανακύκλωση του διαλύτη)», προϋπολογισμού 24.190,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον 5.805,60€ ΦΠΑ 24%, σύνολο 29.995,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την επιφύλαξη της απαλλαγής καταβολής του αναλογούντος Φ.Π.Α [...]


25/05/2022

14/06/2022, Τρίτη, και ώρα 11:59μμ

15/06/2022, Τετάρτη, και ώρα 12:00μμ

Go to Top