Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων

Γνωστοποιούμε ότι την Τρίτη 24/11/2020 και ώρα 09:00 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων. Συνημμένα: 1. Γνωστοποίηση κλήρωσης


20/11/2020

Ανακοίνωση για τη μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού Νο 13/2020 του ΕΛΚΕ ΕΜΠ.

Με την παρούσα ανακοίνωση σας γνωστοποιούμε τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων για τον συνοπτικό διαγωνισμό Νο 13/2020 με αρ. πρωτ. 42068/3.11.2020 και ΑΔΑΜ: 20PROC007582670 2020-11-03, από Δευτέρα 16.11.2020 και ώρα 14:00 μ.μ, για την Τετάρτη [...]


16/11/2020

18/11/2020, Τετάρτη, και ώρα 11:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 22/2019 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1, 3, 4, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

Για την «Παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη πλατφόρμας αυτοματοποιημένης ανίχνευσης συμβιωτικών συνδέσεων στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας με καταγραφή τοπικών δράσεων, ανάλυση οικονομικού και περιβαλλοντικού οφέλους και συνολική παρουσίαση πολιτικών αξιοποίησης βιο-αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο» προϋπολογισμού είκοσι μία χιλιάδων πεντακοσίων οχτώ και έξι [...]


09/11/2020

23/11/2020, Δευτέρα, και ώρα 10:00πμ

23/11/2020, Δευτέρα, και ώρα 11:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3/2020

Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ανακύκλωσης και τεμαχισμού κεραμικών υλικών με CPV 42914000-6, συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Fast-Smart: FAST and NanoEnabled SMART Materials, Structures and Systems for Energy Harvesting (Αριθμό Συμβολαίου 862289)», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ [...]


04/11/2020

23/11/2020, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

27/11/2020, Παρασκευή, και ώρα 09:30πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 13/2020 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

Για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων)» στο κτήριο ΒΕΗ της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 24% ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€), ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α εξήντα δύο χιλιάδων [...]


03/11/2020

16/11/2020, Δευτέρα, και ώρα 02:00μμ

18/11/2020, Τετάρτη, και ώρα 11:30πμ

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων

Γνωστοποιούμε ότι την Τρίτη 27/10/2020 και ώρα 09:00 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων. Συνημμένα: 1. Γνωστοποίηση κλήρωσης


23/10/2020

Ανακοίνωση για την αποσφράγιση των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού Νο 23/2019

Με την παρούσα ανακοίνωση σας γνωστοποιούμε ότι η αποσφράγιση των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού Νο 23/2019, για την προμήθεια α) Θερμιδόμετρου (Calorimeter) και β) Εργαστηριακής κλίμακας βιοαντιδραστήρα UASB (Lab Scale experimental unit), θα διενεργηθεί την Παρασκευή 25.9.2020 και ώρα 10:30 π.μ.

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων

Γνωστοποιούμε ότι την Τρίτη 22/09/2020 και ώρα 10:00 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων. Συνημμένα: 1. Γνωστοποίηση κλήρωσης


18/09/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2/2020

Για την «Προμήθεια εξοπλισμού: Τμήμα 1: Συσκευή προσδιορισμού ποιότητας ανάφλεξης υπολειμματικών καυσίμων σύμφωνα με το πρότυπο IP 541 (CPV: 38430000-8), προϋπολογισμού 181.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Τμήμα 2: Συσκευή προσδιορισμού καθυστέρησης ανάφλεξης και αριθμού κετανίου σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM D6890, EN 15195 [...]


14/09/2020

21/10/2020, Τετάρτη, και ώρα 11:59μμ

27/10/2020, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/2020

Για την «Προμήθεια κατασκευής, εγκατάστασης επί μοντέλου πλοίου μεγάλου μεγέθους, ελέγχου λειτουργίας και δοκιμής, πρωτότυπου επιστημονικού οργάνου – ιδιοσυσκευής –συστήματος ενεργητικά ελεγχόμενου ταλαντώμενου πτερυγίου για την υποβοήθηση της πρόωσης του πλοίου σε κυματισμούς», συνολικού προϋπολογισμού 116.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Στο πλαίσιο [...]


10/09/2020

28/09/2020, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

02/10/2020, Παρασκευή, και ώρα 01:00μμ