ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 14/2021.

Για την «προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο ΕΜΠ», του άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος», [...]


07/10/2021

25/10/2021, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

26/10/2021, Τρίτη, και ώρα 09:00πμ

2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 6/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1.

Για την «Προμήθεια εξοπλισμού – Τμήμα 1: Cluster υπολογιστών (τουλάχιστον 100 πυρήνες, ισχυρές κάρτες γραφικών, επαρκής αποθηκευτικός χώρος) με CPV : 30211100-2, προϋπολογισμού 24.193,55€ χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 24% ύψους 5.806,45€, σύνολο προϋπολογισμού 30.000,00€, στο πλαίσιο του έργου «NAΥΣ: Ανάδειξη και υλικοτεχνική τεκμηρίωση [...]


05/10/2021

25/10/2021, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

26/10/2021, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 5/2021.

Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση διάταξης νανοδιείσδυσης γρήγορης σάρωσης (CPV: 38540000-2) στο πλαίσιο του έργου NanoMECommons “Harmonisation of EU-wide nanomechanics protocols and relevant data exchange procedures, across representative cases; standardization, interoperability, data workflow” με αριθμό συμβολαίου (Grant Agreement) 952869, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ [...]


28/09/2021

18/10/2021, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

19/10/2021, Τρίτη, και ώρα 11:00πμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities» με ακρωνύμιο INNOMED-UP Contract A_A.2.2_0172 με κωδικό έργου 68/1509 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ENI [...]


06/07/2021

13/07/2021, Τρίτη, και ώρα 02:30μμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities» με ακρωνύμιο INNOMED-UP Contract A_A.2.2_0172 με κωδικό έργου 68/1509 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ENI [...]


01/07/2021

08/07/2021, Πέμπτη, και ώρα 11:00πμ

Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού Νο 2/2021

Mαταίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού Νο 2/2021 για όλο το αντικείμενο της σύμβασης λόγω ουσιωδών αλλαγών στις τεχνικές παραμέτρους που σχετίζονται με το συμβατικό αντικείμενο και προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα αρ. 118 και 120 ν. [...]


15/06/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 2/2021 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

Για την «παροχή υπηρεσιών για Τμήμα 1: Παραγωγή video, Τμήμα 2: Δημιουργικό και εκτύπωση ενημερωτικών και γραφιστικών απεικονίσεων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities” με ακρωνύμιο «INNOMED-UP» [...]


28/05/2021

15/06/2021, Τρίτη, και ώρα 02:30μμ

16/06/2021, Τετάρτη, και ώρα 10:30πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 4/2021 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

Για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξωτερικών χώρων», και συγκεκριμένα Α. Στεγανό γραμμικό φωτιστικό led ασύμμετρης δέσμης για Wallwash (τεμάχια 42), Β. Στεγανό σποτ φωτιστικό led στενής δέσμης για σημειακή ανάδειξη τοποθέτησης σε ιστό (τεμάχια 4), Γ. Στεγανό σποτ φωτιστικό led μεσαίας δέσμης [...]


28/05/2021

10/06/2021, Πέμπτη, και ώρα 02:00μμ

10/06/2021, Πέμπτη, και ώρα 03:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 16/2020

Για την «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού και την ανάπτυξη πλατφόρμας για την υλοποίηση των παραδοτέων και υπηρεσιών δημοσιότητας σε θέματα έρευνας/ανάπτυξης και διαφήμισης που υλοποιεί το Ε.Μ.Π. ως Επικεφαλής Εταίρος στο πλαίσιο του Έργου «SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System for [...]


27/05/2021

14/06/2021, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

18/06/2021, Παρασκευή, και ώρα 11:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 3/2021.

Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση: Παρελκόμενα συστήματος εκβολής πολυμερικών υλικών αποτελούμενα από τρία (3) τεμάχια: α) βαρυμετρικό σύστημα τροφοδοσίας, β) σύστημα απαερίωσης και γ) σετ κοχλίων συμβατά με υπάρχον σύστημα εκβολής (Thermoscientific Process 11) (CPV: 42994000-0) προϋπολογισμού 70,000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, [...]


25/05/2021

22/06/2021, Τρίτη, και ώρα 11:59μμ

28/06/2021, Δευτέρα, και ώρα 12:00πμ

Go to Top