Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities» με ακρωνύμιο INNOMED-UP Contract A_A.2.2_0172 με κωδικό έργου 68/1509 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ENI [...]


16/05/2022

23/05/2022, Δευτέρα, και ώρα 02:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 18/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟ 18/2020 ΛΟΓΩ ΤΗΣ TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4782/2021.

Για την σύναψη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SEAVIEWS – SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System for marine pollution - Εικονικό και Προσαρμοστικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Θαλάσσια Ρύπανση», με ακρωνύμιο SEAVIEWS, με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1511, το [...]


20/04/2022

09/05/2022, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

10/05/2022, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CApitalisation fοr re-setting innovation and sustainability in Med-cities» με ακρωνύμιο CARISMED Contract C_A.2.2_0012 με κωδικό έργου 68/1514 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και [...]


15/04/2022

28/04/2022, Πέμπτη, και ώρα 02:00μμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο με τίτλο «Blue Growth Community - Capitalization & Communication project for Blue Economy Innovation in the Mediterranean (Blue Growth)», με κωδικό έργου 68/1510, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την [...]


18/03/2022

24/03/2022, Πέμπτη, και ώρα 02:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 17/2021.

Για την «προμήθειας και εγκατάστασης ενεργειακά αναβαθμισμένου εξοπλισμού φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED για την ανάδειξη των κεντρικών προσόψεων των κτιρίων Αβέρωφ, Πρυτανείας και Διοίκησης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στο Κτιριακό Συγκρότημα Πατησίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο του έργου με [...]


17/02/2022

09/03/2022, Τετάρτη, και ώρα 11:59μμ

10/03/2022, Πέμπτη, και ώρα 10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 15/2021.

Για την «προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού τεσσάρων (4) τμημάτων: ΤΜΗΜΑ 1: Σύστημα υγρής χρωματογραφίας (HPLC) με ανιχνευτή διάταξης διόδων προϋπολογισμού 24.000€, πλέον ΦΠΑ 5.760€, συνολικού προϋπολογισμού 29.760€. ΤΜΗΜΑ 2: Φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους μονής δέσμης / φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους διπλής δέσμης, προϋπολογισμού 7.950€, πλέον ΦΠΑ 1.908€, [...]


07/02/2022

23/02/2022, Τετάρτη, και ώρα 11:59μμ

24/02/2022, Πέμπτη, και ώρα 10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 8/2021.

Για την «προμήθεια τριών πρωτότυπων μονάδων (Τμήμα 1: Πρωτότυπος εκχυλιστήρας με ενσωματωμένο σύστημα για την ανάκτηση και ανακύκλωση του διαλύτη, προϋπολογισμού 24.190,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον 5.805,60€ ΦΠΑ 24%, σύνολο 29.995,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Τμήμα 2: Πρωτότυπος αναερόβιος χωνευτής δύο σταδίων προϋπολογισμού 20.160,00€ [...]


29/12/2021

24/01/2022, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

25/01/2022, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού No 13/2021 με αριθμό συστήματος 141688

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν α) την υπ΄αριθμ. πρωτ. 43492/8-12-2021 ανακοίνωση του Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ περί θέσης εκτός λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 00:00:01 π.μ. μέχρι την Τρίτη 21-12-2021 [...]


14/12/2021

31/12/2021, Παρασκευή, και ώρα 11:59μμ

03/01/2022, Δευτέρα, και ώρα 09:00πμ

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities» με ακρωνύμιο INNOMED-UP Contract A_A.2.2_0172 με κωδικό έργου 68/1509 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ENI [...]


09/12/2021

17/12/2021, Παρασκευή, και ώρα 02:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 13/2021

Για την σύναψη σύμβασης προμήθειας Αέριου χρωματογράφου με ανιχνευτή μάζας (GC/MS) (CPV: 38432210-7) στο πλαίσιο του έργου «VEGAN BURGER : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» MIS/ΟΠΣ: 5075096, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/146400, το οποίο [...]


07/12/2021

22/12/2021, Τετάρτη, και ώρα 11:59μμ

23/12/2021, Πέμπτη, και ώρα 09:00πμ

Go to Top