Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού Νο 2/2021

Mαταίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού Νο 2/2021 για όλο το αντικείμενο της σύμβασης λόγω ουσιωδών αλλαγών στις τεχνικές παραμέτρους που σχετίζονται με το συμβατικό αντικείμενο και προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα αρ. 118 και 120 ν. [...]


15/06/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 2/2021 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

Για την «παροχή υπηρεσιών για Τμήμα 1: Παραγωγή video, Τμήμα 2: Δημιουργικό και εκτύπωση ενημερωτικών και γραφιστικών απεικονίσεων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities” με ακρωνύμιο «INNOMED-UP» [...]


28/05/2021

15/06/2021, Τρίτη, και ώρα 02:30μμ

16/06/2021, Τετάρτη, και ώρα 10:30πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 4/2021 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

Για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξωτερικών χώρων», και συγκεκριμένα Α. Στεγανό γραμμικό φωτιστικό led ασύμμετρης δέσμης για Wallwash (τεμάχια 42), Β. Στεγανό σποτ φωτιστικό led στενής δέσμης για σημειακή ανάδειξη τοποθέτησης σε ιστό (τεμάχια 4), Γ. Στεγανό σποτ φωτιστικό led μεσαίας δέσμης [...]


28/05/2021

10/06/2021, Πέμπτη, και ώρα 02:00μμ

10/06/2021, Πέμπτη, και ώρα 03:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 16/2020

Για την «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού και την ανάπτυξη πλατφόρμας για την υλοποίηση των παραδοτέων και υπηρεσιών δημοσιότητας σε θέματα έρευνας/ανάπτυξης και διαφήμισης που υλοποιεί το Ε.Μ.Π. ως Επικεφαλής Εταίρος στο πλαίσιο του Έργου «SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System for [...]


27/05/2021

14/06/2021, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

18/06/2021, Παρασκευή, και ώρα 11:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 3/2021.

Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση: Παρελκόμενα συστήματος εκβολής πολυμερικών υλικών αποτελούμενα από τρία (3) τεμάχια: α) βαρυμετρικό σύστημα τροφοδοσίας, β) σύστημα απαερίωσης και γ) σετ κοχλίων συμβατά με υπάρχον σύστημα εκβολής (Thermoscientific Process 11) (CPV: 42994000-0) προϋπολογισμού 70,000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, [...]


25/05/2021

22/06/2021, Τρίτη, και ώρα 11:59μμ

28/06/2021, Δευτέρα, και ώρα 12:00πμ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 6/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1.

Για την «Προμήθεια εξοπλισμού – Τμήμα 1: Cluster υπολογιστών (τουλάχιστον 100 πυρήνες, ισχυρές κάρτες γραφικών, επαρκής αποθηκευτικός χώρος) με CPV : 30211100-2, προϋπολογισμού 24.193,55€ χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 24% ύψους 5.806,45€, σύνολο προϋπολογισμού 30.000,00€, στο πλαίσιο του έργου «NAΥΣ: Ανάδειξη και υλικοτεχνική τεκμηρίωση [...]


25/05/2021

22/06/2021, Τρίτη, και ώρα 11:59μμ

28/06/2021, Δευτέρα, και ώρα 10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 18/2020 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

Με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τα: «Τμήμα 1: Προμήθεια εκτυπωτών υποστηρικτικών μέσων, Τμήμα 2: Προμήθεια σκληρών δίσκων και μονάδων αποθήκευσης υποστηρικτικών μέσων, Τμήμα 3: Προμήθεια φορητών και επιτραπέζιων υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και tablet, οθονών, υποστηρικτικών μέσων, Τμήμα 4: Προμήθεια εξυπηρετητών ηλεκτρονικών [...]


19/05/2021

03/06/2021, Πέμπτη, και ώρα 02:00μμ

04/06/2021, Παρασκευή, και ώρα 10:00πμ

2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 17/2019

Για την «Προμήθεια αναλωσίμων» ήτοι ΟΜΑΔΑ 2: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΑ ΟΜΑΔΑ για το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Νανομαγνητικού Βιοαντιδραστήρα για την Συνεχή Παραγωγή Βιομάζας Μικροφυκών και Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης [...]


14/05/2021

27/05/2021, Πέμπτη, και ώρα 10:00πμ

27/05/2021, Πέμπτη, και ώρα 11:00πμ

2Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 21/2019

Για την «Προμήθεια αναλωσίμων» ήτοι ΟΜΑΔΑ 2: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, για το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη συνδυασμένης χημικής και βιολογικής διεργασίας για την υπερ-αποθείωση πετρελαϊκών προϊόντων» με κωδικό πράξης ΟΠΣ 5030227 (MIS: 5030227) και [...]


13/05/2021, Πέμπτη, και ώρα 02:00μμ

14/05/2021, Παρασκευή, και ώρα 11:00πμ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/2020

Για την παροχή υπηρεσιών για Τμήμα 1: Έρευνα επί συμβάση με εταιρεία παραγωγής λειτουργικών τροφίμων για ανάπτυξη πρότυπων τελικών προϊόντων και μελέτη αγοράς και Τμήμα 2: Έρευνα επί συμβάση με εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής για ανάπτυξη πρότυπων τελικών [...]


14/05/2021, Παρασκευή, και ώρα 10:00πμ

14/05/2021, Παρασκευή, και ώρα 02:00μμ

Go to Top