ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 6/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1.

Για την «Προμήθεια εξοπλισμού – Τμήμα 1: Cluster υπολογιστών (τουλάχιστον 100 πυρήνες, ισχυρές κάρτες γραφικών, επαρκής αποθηκευτικός χώρος) με CPV : 30211100-2, προϋπολογισμού 24.193,55€ χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 24% ύψους 5.806,45€, σύνολο προϋπολογισμού 30.000,00€, στο πλαίσιο του έργου «NAΥΣ: Ανάδειξη και υλικοτεχνική τεκμηρίωση [...]


25/05/2021

22/06/2021, Τρίτη, και ώρα 11:59μμ

28/06/2021, Δευτέρα, και ώρα 10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 18/2020 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

Με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τα: «Τμήμα 1: Προμήθεια εκτυπωτών υποστηρικτικών μέσων, Τμήμα 2: Προμήθεια σκληρών δίσκων και μονάδων αποθήκευσης υποστηρικτικών μέσων, Τμήμα 3: Προμήθεια φορητών και επιτραπέζιων υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και tablet, οθονών, υποστηρικτικών μέσων, Τμήμα 4: Προμήθεια εξυπηρετητών ηλεκτρονικών [...]


19/05/2021

03/06/2021, Πέμπτη, και ώρα 02:00μμ

04/06/2021, Παρασκευή, και ώρα 10:00πμ

2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 17/2019

Για την «Προμήθεια αναλωσίμων» ήτοι ΟΜΑΔΑ 2: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΑ ΟΜΑΔΑ για το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Νανομαγνητικού Βιοαντιδραστήρα για την Συνεχή Παραγωγή Βιομάζας Μικροφυκών και Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης [...]


14/05/2021

27/05/2021, Πέμπτη, και ώρα 10:00πμ

27/05/2021, Πέμπτη, και ώρα 11:00πμ

2Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 21/2019

Για την «Προμήθεια αναλωσίμων» ήτοι ΟΜΑΔΑ 2: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, για το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη συνδυασμένης χημικής και βιολογικής διεργασίας για την υπερ-αποθείωση πετρελαϊκών προϊόντων» με κωδικό πράξης ΟΠΣ 5030227 (MIS: 5030227) και [...]


13/05/2021, Πέμπτη, και ώρα 02:00μμ

14/05/2021, Παρασκευή, και ώρα 11:00πμ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/2020

Για την παροχή υπηρεσιών για Τμήμα 1: Έρευνα επί συμβάση με εταιρεία παραγωγής λειτουργικών τροφίμων για ανάπτυξη πρότυπων τελικών προϊόντων και μελέτη αγοράς και Τμήμα 2: Έρευνα επί συμβάση με εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής για ανάπτυξη πρότυπων τελικών [...]


14/05/2021, Παρασκευή, και ώρα 10:00πμ

14/05/2021, Παρασκευή, και ώρα 02:00μμ

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων

Γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη 28/04/2021 και ώρα 10:00 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων. Συνημμένα: 1. Γνωστοποίηση κλήρωσης


23/04/2021

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο με τίτλο «Blue Growth Community - Capitalization & Communication project for Blue Economy Innovation in the Mediterranean (Blue Growth)», με κωδικό έργου 68/1510, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και το οποίο [...]


16/04/2021

23/04/2021, Παρασκευή, και ώρα 02:00μμ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4/2020

Για την «Προμήθεια Κατασκευής πρότυπου συστήματος επεξεργασίας άλμης» συνολικού προϋπολογισμού 210.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο πλαίσιο του έργου Zero brine “Re-designing the value and supply chain of water and minerals: a circular economy approach for the recovery of resources from saline [...]


23/03/2021

12/04/2021, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

16/04/2021, Παρασκευή, και ώρα 01:00μμ

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων

Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 26/02/2021 και ώρα 10:00 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων. Συνημμένα: 1. Γνωστοποίηση κλήρωσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 15/2020 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

Για την «Προμήθεια επιτραπέζιου περιθλασίμετρου ακτινών Χ (Desktop XRD)» (CPV 38530000-9) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ReActiv: industrial residue activation for sustainable cement production», Κ.Α 63/2352, που υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020», που χρηματοδοτείται από την ΕΕ (Grant agreement [...]


23/02/2021, Τρίτη, και ώρα 09:30πμ

23/02/2021, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

Go to Top