ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 15/2021.

Για την «προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού τεσσάρων (4) τμημάτων: ΤΜΗΜΑ 1: Σύστημα υγρής χρωματογραφίας (HPLC) με ανιχνευτή διάταξης διόδων προϋπολογισμού 24.000€, πλέον ΦΠΑ 5.760€, συνολικού προϋπολογισμού 29.760€. ΤΜΗΜΑ 2: Φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους μονής δέσμης / φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους διπλής δέσμης, προϋπολογισμού 7.950€, πλέον ΦΠΑ 1.908€, [...]


07/02/2022

23/02/2022, Τετάρτη, και ώρα 11:59μμ

24/02/2022, Πέμπτη, και ώρα 10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 8/2021.

Για την «προμήθεια τριών πρωτότυπων μονάδων (Τμήμα 1: Πρωτότυπος εκχυλιστήρας με ενσωματωμένο σύστημα για την ανάκτηση και ανακύκλωση του διαλύτη, προϋπολογισμού 24.190,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον 5.805,60€ ΦΠΑ 24%, σύνολο 29.995,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Τμήμα 2: Πρωτότυπος αναερόβιος χωνευτής δύο σταδίων προϋπολογισμού 20.160,00€ [...]


29/12/2021

24/01/2022, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

25/01/2022, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού No 13/2021 με αριθμό συστήματος 141688

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν α) την υπ΄αριθμ. πρωτ. 43492/8-12-2021 ανακοίνωση του Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ περί θέσης εκτός λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 00:00:01 π.μ. μέχρι την Τρίτη 21-12-2021 [...]


14/12/2021

31/12/2021, Παρασκευή, και ώρα 11:59μμ

03/01/2022, Δευτέρα, και ώρα 09:00πμ

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities» με ακρωνύμιο INNOMED-UP Contract A_A.2.2_0172 με κωδικό έργου 68/1509 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ENI [...]


09/12/2021

17/12/2021, Παρασκευή, και ώρα 02:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 13/2021

Για την σύναψη σύμβασης προμήθειας Αέριου χρωματογράφου με ανιχνευτή μάζας (GC/MS) (CPV: 38432210-7) στο πλαίσιο του έργου «VEGAN BURGER : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» MIS/ΟΠΣ: 5075096, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/146400, το οποίο [...]


07/12/2021

22/12/2021, Τετάρτη, και ώρα 11:59μμ

23/12/2021, Πέμπτη, και ώρα 09:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 9/2021.

Για την «προμήθεια ενός αυτόνομου υποβρυχίου ρομποτικού συστήματος τύπου glider, στο πλαίσιο του έργου «RAMONES – Radioactivity Monitoring in Ocean Ecosystems» με αριθμό συμβολαίου (Grant Agreement) 101017808, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2376, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) H2020-FETPROACT-2020-2, προϋπολογισθείσας αξίας [...]


12/11/2021

29/11/2021, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

30/11/2021, Τρίτη, και ώρα 09:15πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 6/2021.

Για την προμήθεια συσκευής προσδιορισμού κατανομής μεγέθους σωματιδίων (Laser Diffraction Particle Size Analyzer) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «HARARE: Hydrogen As the Reducing Agent in the REcovery of metals and minerals from metallurgical waste» με Αριθμό Συμβολαίου (Grant agreement) 958307, κωδικό [...]


05/11/2021

22/11/2021, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

23/11/2021, Τρίτη, και ώρα 01:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 11/2021.

Για την προμήθεια εγκατάσταση «Μικροσκοπίου φθορισμού», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο iCLIMABUILT “Functional and advanced insulating and energy harvesting/storage materials across climate adaptive building envelopes” με Αριθμό Συμβολαίου (Grant agreement) 952886, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63237100 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή [...]


05/11/2021

23/11/2021, Τρίτη, και ώρα 11:59μμ

24/11/2021, Τετάρτη, και ώρα 09:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 14/2021.

Για την «προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο ΕΜΠ», του άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος», [...]


07/10/2021

25/10/2021, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

26/10/2021, Τρίτη, και ώρα 09:00πμ

2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 6/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1.

Για την «Προμήθεια εξοπλισμού – Τμήμα 1: Cluster υπολογιστών (τουλάχιστον 100 πυρήνες, ισχυρές κάρτες γραφικών, επαρκής αποθηκευτικός χώρος) με CPV : 30211100-2, προϋπολογισμού 24.193,55€ χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 24% ύψους 5.806,45€, σύνολο προϋπολογισμού 30.000,00€, στο πλαίσιο του έργου «NAΥΣ: Ανάδειξη και υλικοτεχνική τεκμηρίωση [...]


05/10/2021

25/10/2021, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

26/10/2021, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

Go to Top