Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διευκρίνιση επί της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ως κριτήριο επιλογής στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Νο 3/2022, με α/α συστήματος 161741,2

Για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, σήμανσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων των Σχολών Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και απομάκρυνσης αερίων σε δοχεία πίεσης από την Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Τμήμα 1: Διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων Προϋπολογισμός 44.640,00 € [...]


22/06/2022

11/07/2022, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

12/07/2022, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3/2022  

Για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, σήμανσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων των Σχολών Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και απομάκρυνσης αερίων σε δοχεία πίεσης από την Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Τμήμα 1: Διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων Προϋπολογισμός 44.640,00 € [...]


16/06/2022

11/07/2022, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

12/07/2022, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MULTIDISCIPLINARY APPROACH AND SOLUTIONS TO DEVELOPMENT OF INTERMODAL TRANSPORT IN REGION - Πολυεπιστημονική προσέγγιση και λύσεις για την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή» με ακρωνύμιο MultiAPPRO PLUS με κωδικό έργου 68/1516 το [...]


09/06/2022

15/06/2022, Τετάρτη, και ώρα 02:00μμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CApitalisation fοr re-setting innovation and sustainability in Med-cities» με ακρωνύμιο CARISMED Contract C_A.2.2_0012 με κωδικό έργου 68/1514 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και [...]


08/06/2022

15/06/2022, Τετάρτη, και ώρα 02:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 8/2021 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.)

Για την «προμήθεια μιας πρωτότυπης μονάδας (Τμήμα 1: Πρωτότυπος εκχυλιστήρας με ενσωματωμένο σύστημα για την ανάκτηση και ανακύκλωση του διαλύτη)», προϋπολογισμού 24.190,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον 5.805,60€ ΦΠΑ 24%, σύνολο 29.995,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την επιφύλαξη της απαλλαγής καταβολής του αναλογούντος Φ.Π.Α [...]


25/05/2022

14/06/2022, Τρίτη, και ώρα 11:59μμ

15/06/2022, Τετάρτη, και ώρα 12:00μμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities» με ακρωνύμιο INNOMED-UP Contract A_A.2.2_0172 με κωδικό έργου 68/1509 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ENI [...]


16/05/2022

23/05/2022, Δευτέρα, και ώρα 02:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 18/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟ 18/2020 ΛΟΓΩ ΤΗΣ TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4782/2021.

Για την σύναψη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SEAVIEWS – SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System for marine pollution - Εικονικό και Προσαρμοστικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Θαλάσσια Ρύπανση», με ακρωνύμιο SEAVIEWS, με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1511, το [...]


20/04/2022

09/05/2022, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

10/05/2022, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CApitalisation fοr re-setting innovation and sustainability in Med-cities» με ακρωνύμιο CARISMED Contract C_A.2.2_0012 με κωδικό έργου 68/1514 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και [...]


15/04/2022

28/04/2022, Πέμπτη, και ώρα 02:00μμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο με τίτλο «Blue Growth Community - Capitalization & Communication project for Blue Economy Innovation in the Mediterranean (Blue Growth)», με κωδικό έργου 68/1510, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την [...]


18/03/2022

24/03/2022, Πέμπτη, και ώρα 02:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 17/2021.

Για την «προμήθειας και εγκατάστασης ενεργειακά αναβαθμισμένου εξοπλισμού φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED για την ανάδειξη των κεντρικών προσόψεων των κτιρίων Αβέρωφ, Πρυτανείας και Διοίκησης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στο Κτιριακό Συγκρότημα Πατησίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο του έργου με [...]


17/02/2022

09/03/2022, Τετάρτη, και ώρα 11:59μμ

10/03/2022, Πέμπτη, και ώρα 10:00πμ

Go to Top