Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος2019-10-04T15:04:55+02:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :61136/10-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τρισδιάστατη εκτύπωση για την παραγωγή εξατομικευμένων κατασκευών στην οδοντιατρική» με κωδικό MIS «5075102», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/146000, με Ε.Υ την Καθ. Α. Τσετσέκου, η οποία έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Β΄ Κύκλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :60816/08-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ECO-DRIVE-ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5063489» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1438, με Ε.Υ την Αναπλ. Καθ. Ε. Βλαχογιάννη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :60765/08-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Έξυπνο Προγνωστικό Μοντέλο Πλοίων Υποστηριζόμενο από Ψηφιακά Ενσωματωμένους Αισθητήρες: sPRISMoID» με κωδικό ΤΑΕΔΚ 02405 και κωδικό ΕΛΚΕ 68/149900, με Ε.Υ τον Καθ. Δ. Τσουκαλά, η οποία έχει ενταχθεί στη Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Next Generation [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :60748/08-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «i-MARINE: Ευφυής προσαρμοστική-ελεγχόμενη ευθυγράμμιση σε συστήματα πρόωσης πλοίου για βελτιστοποίηση της απόδοσης και πρόληψη αστοχιών» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61509100, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Χ. Παπαδόπουλο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :60176/04-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης «Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας» με κωδικό ΟΠΣ «5155000» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1610, με Ε.Υ τον Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου, Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ, η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :59857/03-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο [ΑΤΤΡ4-0342153]» με κωδικό ΟΠΣ 5185020 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68162000, με Ε.Υ τον Καθ. Σ. Παπαβασιλείου, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :58814/31-10-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση ΚΗΥ και ΚΕΔ» με Κ.Α.65/2243, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΕΜΠ Καθ. Ε. Σαπουντζάκη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :58586/27-10-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχορήγηση του ΕΜΠ για διερευνητικές εργασίες και στρατηγικές για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του κτιρίου Γκίνη στο πλαίσιο της ανάδειξης του Συγκροτήματος Πατησίων» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 60/020200, που χρηματοδοτείται από το «Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού», με Ε.Υ τον Καθ. Ε. Σαπουντζάκη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΕΜΠ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :58575/27-10-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης υλοποίησης του Έργου «Discretization Schemes for the Continuous Adjoint Equations Consistent with Discrete Adjoint, with Applications in Fluid Mechanics (DiStrAto)» με Κωδικός ΕΛΙΔΕΚ 3821 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5114, με Ε.Υ τον Καθ. Κ. Γιαννάκογλου, στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :58075/25-10-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης της Περιβαλλοντικής Υγείας με βάση την επιδημιολογία των λυμάτων» με κωδικό ΟΠΣ «5124303» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68148900, με Ε.Υ την Καθ. Μ. Παπαδοπούλου, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ευφυές Σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Υγείας με βάση την επιδημιολογία των λυμάτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :58018/25-10-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Sector Adaptive Virtual Early Warning System for marine pollution (SEAVIEWS) με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/151100, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ν. Βεντίκο, στο πλαίσιο του Προγράμματος NTERREG ADRION που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα από το ΙNTERREG ADRION και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :56969/20-10-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Κατασκευές της πατρίδας: Αρχιτεκτονική, ταυτότητα και μνήμη στις ελληνικές κοινότητες της Οδησσού και της Μασσαλίας, 19ος και 20ος αιώνας (ODEMARS)» με Κωδικό Προγράμματος ΚΑ 61/5102, με Ε.Υ τον Επικ Καθ. Κ. Τσιαμπάο, που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :56783/19-10-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της _ Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ - ΕΜΠ» με κωδικό ΟΠΣ 5129934 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1485, με Ε.Υ τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθ. Δ. Γκιντίδη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους-Υποστηρίξη της ΜΟΔΙΠ», [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :56777/19-10-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης – Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης (MATISSE)» με κωδικό ΟΠΣ «5045859» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1389, με Ε.Υ τον Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΤΠΤΥΞΗΣ [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :55817/14-10-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιηγητική Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων. Φυσικές Και Ψηφιακές Ξεναγήσεις (InterArch)» με κωδικό ΟΠΣ «5069119», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68144600, με Ε.Υ την Ομ. Καθ. Ε. Μαΐστρου και τον Καθ. Κ. Μωραΐτη, η οποία έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Β΄ Κύκλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 [...]

Go to Top