Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος2019-10-04T15:04:55+02:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :5785/24-01-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης υλοποίησης της Δράσης «Υποστήριξη της αναβάθμισης λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή (Climpact)» με κωδικό ΟΠΣ «5201588» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61800000, με Ε.Υ τον Καθ. Α. Στάμου, η οποία έχει ενταχθεί στο Υποέργο 1 «Υποστήριξη της αναβάθμισης λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή (Climpact)» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

BIOMHXANIKA ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ_ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων στην ενεργή πρόσκληση με τίτλο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ: https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=3670&lang=el Aναρτήθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=4418&lang=el Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 1729/29.3.2023 (ΑΔΑ: ΨΡΗΟ46ΜΤΛΗ-0ΧΕ) Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. πρωτ. 5287/12.10.2023 (ΑΔΑ: ΨΛΒΣ46ΝΚΠΔ-ΘΩΦ) Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης, διευκρινίζεται ότι η πρόσκληση υποβολής προτάσεων παραμένει ενεργή [...]

Επισκέπτες Καθηγητές – Επισκέπτες Ερευνητές

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτελικής Δομής του ΥΠΑΙΘ η 1η τροποποίηση της πρόσκλησης «Επισκέπτες Καθηγητές- Επισκέπτες Ερευνητές» https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=3769&lang=el https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/repository/projects/episkeptes_kathigites_erevnites/1st_tropopoiisi_prosklisis_episkeptes_kathigites_erevnites.pdf Οι κυριότερες αλλαγές εντοπίζονται στα ακόλουθα σημεία: - Η συμμετοχή εταιρίας στην πρόταση είναι πλέον δυνητική     Και όπως αναφέρεται στη σελίδα 37 ..στην περίπτωση συνεργατικού ερευνητικού έργου με τη συμμετοχή επιχείρησης ο αποκλεισμός της επιχείρησης, είτε λόγω ελλείψεων των δικαιολογητικών είτε λόγω συνδρομής των [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :5548/23-01-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Έλεγχος στατικής επάρκειας των κτιρίων του συγκροτήματος της ΕΠΑΣ Πύργου» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 91016900, που χρηματοδοτείται από το «Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α)», με Ε.Υ τον Καθ. Ε. Σαπουντζάκη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕΜΦΕ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕΜΦΕ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2023-2024

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ INTERREG NEXT -MED (DEADLINE 28/3/24)

Σας γνωρίζουμε ότι στην δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης  υποβολής προτάσεων (deadline 28/3/2024) στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg “NEXT MED”   υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό προτάσεων στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει ο κάθε φορέας. https://www.enicbcmed.eu/next-med/about-next-med https://www.enicbcmed.eu/interreg-next-med-programme-announces-upcoming-first-call-proposals-over-eu100-million-eu-funding Το ΕΜΠ μπορεί να υποβάλει, ως Lead parter μία μόνο πρόταση ανά Specific Objective.  Δεν υπάρχει περιορισμός στην συμμετοχή του ΕΜΠ ως Partner Παρακαλούμε θερμά, το αργότερο έως την Τετάρτη  31 Ιανουαρίου , να [...]

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας – Trust Your Stars (SUB 4) -ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Το έργο «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας - Trust your Stars» επιδιώκει την υλοποίηση ερευνητικών έργων με τη συμμετοχή Ερευνητών αλλά και Ομάδων Ερευνητών διαφόρων επιπέδων εμπειρίας. Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. της Χώρας και προτάσεις θα υποβάλλονται για χρηματοδότηση στις δύο δράσεις της Προσκλήσεως, τη Δράση I: «Νέοι Ερευνητές» και τη Δράση II: «Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών ΑΕΙ». Στόχοι της Πρόσκλησης είναι: (α)η δημιουργία [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠM ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠM ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ NMM ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ NMM ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ MM ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ MM ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2023-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :3455/18-01-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Καινοτόμες τεχνολογίες δέσμευσης και αξιοποίησης βιομηχανικών ρευμάτων CO2 για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιοδραστικών ενώσεων με μικροφύκη (ΑΞΙΑ)» με κωδικό ΟΠΣ «5184995» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1615, με Ε.Υ τον Ομ. Καθ. Δ. Κέκο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής [...]

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας 2023-2024»

Η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες στο Ίδρυμα και τις ήδη αναρτημένες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας 2023-2024», εγκρίνει την παράταση ημερομηνίας υποβολής προτάσεων έως την 29.01.2024 και ενημερώνει ότι οι φάκελοι θα κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΜΠ (Ισόγειο κτηρίου διοίκησης) ή  θα  υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των οικείων Σχολών: Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: secreta@ece.ntua.gr [...]

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια των δράσεων υποστήριξης εθνικών ερευνητικών υποδομών του ΕΣΠΑ 2014-2020, ανακοινώθηκε ΝΕΑ Πρόσκληση από το ΕΣΠΑ 2021-2027,   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης υποστήριξης εθνικών ερευνητικών υποδομών απο το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 / ανακοίνωση του 1ου σταδίου της πρόσκλησης https://gsri.gov.gr/invitations/anakoinosi-tou-1ou-stadiou-tis-prosklisis-ekdilosis-endiaferontos-gia-ypovoli-protaseon-sto-plaisio-tis-drasis-ypostirixis-ethnikon-erevnitikon-ypodomon-apo-to-espa-2021-2027/ https://gsri.gov.gr/anoixe-episima-i-platforma-gia-ypovoli-protaseon-epeita-apo-dimosiefsi-tis-schetikis-prosklisis-ekdilosis-endiaferontos-sto-plaisio-tis-drasis-ypostirixis-ethnikon-erevnitikon-ypodomon-apo-to-espa-202/

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2023-2024

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ MMM ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ MMM ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2023-2024

Go to Top