Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΑΤΤΡ4-0359579-Προηγμένα νανοσύνθετα υλικά για εκλεκτική προσρόφηση βαρέων μετάλλων και αργού πετρελαίου» με κωδικό ΟΠΣ 5217185 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1639, με ΕΥ την Καθ. Ε. Παυλάτου, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)