Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με α/α1 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΕΜΠ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΔΚΣ» με κωδικό ΟΠΣ 6006947και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68165500, με ΕΥ τον Αντιπρύτανη Έρευνας, Καινοτομίας και Εξωστρέφειας ΕΜΠ Καθ. Ε. Βαρβαρίγο, της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια για την υποστήριξη του ΕΛΚΕ ΕΜΠ στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΠΑΔΚΣ», του Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+ ) και Εθνικούς Πόρους