Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων προμηθειών και συμβάσεων έργου-υποτροφίας

Εκ μέρους του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή Ι.Κ. Χατζηγεωργίου, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης των διαδικασιών του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π., παρέχεται η δυνατότητα: Α) πλήρους ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων προμηθειών μέσα από την πλατφόρμα e-research. Β) σύναψης συμβάσεων [...]

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4412/16 ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΆΝΩ ΤΩΝ 30.000,00€

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4412/16 ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΆΝΩ ΤΩΝ 30.000,00€   Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων ότι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Οικονομική ενίσχυση σε κάθε νέο μέλος ΔΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Ιδρύματος, στην από 24/06/2021 συνεδρίασή της, ενέκρινε την εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή Ι.Κ. Χατζηγεωργίου για την οικονομική ενίσχυση με ποσό 3.000,00€ σε κάθε εισερχόμενο στην υπηρεσία νέο μέλος ΔΕΠ. Η απόφαση [...]

Διαδικασία ορισμού Επιτροπών στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων (αρ. 108 ν. 4782/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Διαδικασία ορισμού Επιτροπών στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων (αρ. 108 ν. 4782/2021)   Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ στην από 14.05.2021 συνεδρίασή της, ενέκρινε την νέα διαδικασία συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης [...]

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας Ε.Μ.Π. – ΠΕΒΕ 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΜΠ «ΠΕΒΕ 2021»   Προκηρύσσεται Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας στο ΕΜΠ (ΠΕΒΕ 2021), με σκοπό την ενδυνάμωση και ανάδειξη νέου ερευνητικού δυναμικού, την καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος ερευνητικού δυναμικού σε τομείς βασικής έρευνας, την ενίσχυση της [...]

Κατανομή της χρηματοδότησης από τη ΓΓΕΤ ως επιβράβευση της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτους 2019

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Ιδρύματος, της 05/05/2021, ενέκρινε την κατανομή της χρηματοδότησης από τη ΓΓΕΤ ως επιβράβευση της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτελούνται σε συνεργασία του ΕΜΠ με ομάδες φορέων [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους νέων έργων ότι, στις περιπτώσεις που το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων αποστολής των απαραίτητων εγγράφων προς τον χρηματοδότη (π.χ. σύμβαση) από τον ΕΛΚΕ. Τα έγγραφα θα αποστέλλονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, με την εταιρεία courier που [...]

Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ανακοινώνει την έγκριση από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος της ίδρυσης της πρώτης εταιρείας spin off (ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥ)

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με αφετηρία το Κοινοτικό έργο «Building an Ecosystem for the up-scaling of lightweight multi-functional concrete and ceramic materials and structures», του οποίου είναι συντονιστής, ανέλαβε την πρωτοβουλία ίδρυσης της εταιρείας έντασης γνώσης (τεχνοβλαστός) με την επωνυμία «LightCoce Open [...]

Go to Top