ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

 

Τροποποίηση «Παραρτήματος 3. Οδηγός Μετακινήσεων» του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης ΕΛΚΕ ΕΜΠ

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, στην από 27/12/2022 συνεδρίασή του, ενέκρινε την εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή Ι.Κ. Χατζηγεωργίου, για την Τροποποίηση του «Παραρτήματος 3. Οδηγός Μετακινήσεων» του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης ΕΛΚΕ ΕΜΠ.

Συγκεκριμένα, για τα έργα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ε.Ε., από διεθνείς οργανισμούς, ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πόρους:

Α) αυξάνεται η δαπάνη διανυκτέρευσης στο εξωτερικό μέχρι του ποσού των 300,00€ από 200,00€ και

Β) δίνεται η δυνατότητα χρήσης ταξί, χωρίς έγκριση της Επιτροπής Ερευνών, αλλά με Υπεύθυνη δήλωση του/της Επιστημονικού/ής Υπευθύνου/η στην οποία θα αναφέρονται οι διαδρομές για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε.

Εξαιρούνται τα έργα που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και ΕΣΠΑ, για τα οποία ισχύουν όσα ορίζονται στον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2015) για τις μετακινήσεις και τις δαπάνες μετακινούμενων εσωτερικού και εξωτερικού.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Δ. Αλεξίου, τηλ. 2035, e-mail: dalexiou@central.ntua.gr και στον κ. Α. Ζαμπάρα, τηλ. 1859, azabaras@central.ntua.gr