ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ παρ. 9 του αρ. 39 του Ν . 4387/2016

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕΔ) ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι, στο μηχανογραφικό σύστημα του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, e-research,  καταχωρούνται οι σύμβαση/εις Μηχανικών και Υγειονομικών για το έτος 2022 για την/ις οποία/ες έχουν δηλώσει υπαγωγή στην παρ. 9 του αρ. 39 του Ν.4387/16. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας με αριθμούς πρωτοκόλλου 261450/16-10-2021 και 34266/28-01-2021, θα πρέπει να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία για εφάπαξ παροχή και επικουρική ασφάλιση και να γνωστοποιήσουν τη βούλησή τους στον φορέα από τον οποίο θα λάβουν αμοιβή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΛΚΕ  καλεί τους Μηχανικούς και Υγειονομικούς που έχουν δηλώσει υπαγωγή στην παρ. 9 του αρ. 39 του Ν.4387/16, να εισέλθουν στην πλατφόρμα του ΕΛΚΕ ΕΜΠ (έως 31/1/2022) στο link https://apps.edeil.ntua.gr και να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία για εφάπαξ παροχή και επικουρική ασφάλιση για το έτος 2022. Χωρίς την επιλογή αυτή δεν δύναται να καταχωρηθεί ορθά η σύμβασή σας και να προχωρήσει η πληρωμή της.

Παρακαλούνται οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι να ενημερώσουν τους συνεργάτες τους Μηχανικούς και Υγειονομικούς που ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία και θα απασχοληθούν για το 2022 σε έργα.