ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού σε συνέχεια της από 22.12.2020 απόφασης της Συγκλήτου, Θέμα 12β: «Τροποποίηση άρθρου 3.3.1 (παρ. α) και άρθρου 3.2.1.1, Α11 (παρ. Β) του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΜΠ», σας ενημερώνει ότι:

«Οι συμβάσεις αμοιβών στο πλαίσιο των έργων/προγραμμάτων συνάπτονται μεταξύ του επιστημονικού υπευθύνου, του δικαιούχου της αμοιβής και του προέδρου του ΕΛΚΕ ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Οι υπογράφοντες τη σύμβαση έχουν και την έναντι του ΕΛΚΕ ευθύνη της καλής εκτέλεσής της….»

Συνεπώς, εφεξής οι συμβάσεις αμοιβών, υποτροφιών, ιδίας συμμετοχής και οι Τροποποιητικές αυτών, στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων που κατατίθενται στον ΕΛΚΕ δεν θα υπογράφονται από τον/την Διευθυντή/τρια του Τομέα της εκάστοτε Σχολής.

 

Τα νέα έντυπα συμβάσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΕΜΠ https://www.elke.ntua.gr/elke-description/document-templates/ (σας παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το link για το έντυπο υλικό διότι έχει επικαιροποιηθεί).