Κατόπιν της τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης YA137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.18, ΦΕΚ Β’ 5968/31.12.18 “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”  και των διευκρινιστικών απαντήσεων της ΕΥΘΥ με το υπ. Αρ. πρωτ. 44517/19.04.2019 έγγραφό της, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την από 15/4/2020 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και την από 8/5/2020 απόφαση Συγκλήτου ισχύουν εφεξής τα ακόλουθα:

Δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης συμμετοχής του μόνιμου προσωπικό του Ιδρύματος (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) σε έργα ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκά

Κατόπιν αυτού τροποποιείται  το έντυπο «Σύμβαση ανάθεσης έργου στο πλαίσιο ερευνητικού έργου ΕΣΠΑ» όσον αφορά την παράγραφο 2, η οποία είχε ως εξής:

 «2. Το συνολικό κόστος της σύμβασης για την αμοιβή του Δικαιούχου για την εκτέλεση του ανωτέρω ερευνητικού έργου συμφωνείται μέχρι το ποσό των …….…………..€, περιλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, όπου απαιτείται, υπολογιζόμενο με ωρομίσθιο ……..€/ώρα.  Στο συμφωνηθέν ποσό περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη επιβάρυνση εκ της παρούσης συμβάσεως υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η κατά νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά του Δικαιούχου/ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον απαιτείται».

και διαμορφώνεται ως εξής:

 «2. Το συνολικό ωριαίο κόστος εργασίας για τον υπολογισμό της αμοιβής του Δικαιούχου για την εκτέλεση ερευνητικών έργων έχει συμφωνηθεί μέχρι το ποσό των …………………. € Υ/ώρα.

Ειδικά για το δια της παρούσας συμφωνούμενο ερευνητικό έργο, το επιλέξιμο ωριαίο κόστος εργασίας, το οποίο ρητά αποδέχεται και συνομολογεί ο Δικαιούχος για τον υπολογισμό της αμοιβής του εν προκειμένω, ανέρχεται σε ……………..€ Χ/ώρα και έχει υπολογιστεί με βάση το ωριαίο κόστος εργασίας των ………………..€ Υ/ώρα, αφαιρουμένου του εργοδοτικού κόστους ασφάλισης του Δικαιούχου, όπως ορίζεται στους κανόνες επιλεξιμότητας της ΥΠΑΣΥΔ (Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης) με αρ. 37675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β΄5968/31.12.2018).

Ως εκ τούτου, το συνολικό κόστος της σύμβασης για την αμοιβή του Δικαιούχου για την εκτέλεση του ανωτέρω ερευνητικού έργου συμφωνείται μέχρι το ποσό των …….…………..€, περιλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, όπου απαιτείται. Στο συμφωνηθέν ποσό περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη επιβάρυνση εκ της παρούσης συμβάσεως υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η κατά νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά του Δικαιούχου/ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον απαιτείται».

 Στα παραπάνω πεδία θα πρέπει να συμπληρωθούν ως εξής:

€ Υ/ώρα το ωριαίο κόστος που υπολογίζεται: (ετήσιες μικτές αποδοχές πλέον εργοδοτικές εισφορές) δια (ετήσιες υποχρεωτικές ώρες)

 € Χ/ώρα το ωριαίο κόστος που υπολογίζεται: (ετήσιες μικτές αποδοχές) δια (ετήσιες υποχρεωτικές ώρες)

 Υπενθυμίζεται ότι για τα μέλη ΔΕΠ, οι ώρες που μπορούν να χρεώσουν στα έργα  ΕΣΠΑ είναι έως 774 (δηλαδή οι ετήσιες υποχρεωτικές ώρες βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του ωριαίου κόστους).

Κατά συνέπεια:

Για τις συμβάσεις για τα έργα ΕΣΠΑ που θα κατατεθούν με ημερομηνία έναρξης μετά την 1/6/2020 θα χρησιμοποιηθεί το νέο έντυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ στα έντυπα  https://www.elke.ntua.gr/elke-description/document-templates/

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις συμβάσεις σε έργα ΕΣΠΑ που είναι ήδη κατατεθειμένες και εγκεκριμένες και έχουν ημερομηνία λήξης μετά την 1/6/2020 ισχύουν τα εξής:

  • Αν ο δικαιούχος καταθέσει σύμβαση για συμμετοχή και σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα πρέπει να διακοπεί η ήδη υπάρχουσα σύμβαση του ΕΣΠΑ και να χρησιμοποιηθεί το νέο έντυπο για το έργο ΕΣΠΑ με την ίδια ημερομηνία έναρξης της σύμβασης του ευρωπαϊκού προγράμματος
  • Αν ο δικαιούχος δεν συμμετέχει σε ευρωπαϊκό δεν χρειάζεται να γίνει καμία αλλαγή στην ήδη υπάρχουσα σύμβαση του ΕΣΠΑ