Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 10/2023.

Για την «προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προ-εμποτισμού ινών άνθρακα (Pre-preg line) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο«EUROPEAN RECYCLING AND CIRCULARITY IN LARGE COMPOSITE COMPONENTS», με ακρωνύμιο EURECOMP, με Αριθμό Συμβολαίου (Grant agreement) 101058089, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2449 το οποίο χρηματοδοτείται από την [...]


26/01/2024

14/02/2024, Τετάρτη, και ώρα 11:59μμ

15/02/2024, Πέμπτη, και ώρα 10:00πμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CApitalisation fοr re-setting innovation and sustainability in Med-cities» με ακρωνύμιο CARISMED  Contract C_A.2.2_0012 με κωδικό έργου 68/1514 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και [...]


01/12/2023

06/12/2023, Τετάρτη, και ώρα 02:00μμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CApitalisation fοr re-setting innovation and sustainability in Med-cities» με ακρωνύμιο CARISMED  Contract C_A.2.2_0012 με κωδικό έργου 68/1514 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και [...]


01/12/2023

06/12/2023, Τετάρτη, και ώρα 02:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 12/2023 (Συστημικός Αύξοντα Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 266149)

Για την παροχή υπηρεσιών «Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες του προγράμματος LIFE PROFILE» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «LIFE PROFILE | Promote Financial Instruments for Liability on Environment» με Αριθμό Συμβολαίου (Grant Agreement) LIFE19 GIE/GR/001127, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/239300  που [...]


24/11/2023

11/12/2023, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

12/12/2023, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CApitalisation fοr re-setting innovation and sustainability in Med-cities» με ακρωνύμιο CARISMED  Contract C_A.2.2_0012 με κωδικό έργου 68/1514 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και [...]


01/11/2023

08/11/2023, Τετάρτη, και ώρα 02:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 9/2023  (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:247132)

Για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Έξυπνο Προγνωστικό Μοντέλο Πλοίων Υποστηριζόμενο από Ψηφιακά Ενσωματωμένους Αισθητήρες», με ακρωνύμιο sPRISMoID, (ΤΑΕΔΚ 06178) με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1609, το οποίο έχει ενταχθεί στην  Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης [...]


19/10/2023

13/11/2023, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

14/11/2023, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 11/2023
(παρ. 2 περ. β, υποπαρ. ββ, του άρθρου 32, του ν. 4412/2016)

Για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για ένα έτος και συγκεκριμένα: α) Υπηρεσίες συντήρησης που θα περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις του Ο.Π.Σ.Β, πακέτα υπηρεσιών και ενημερώσεων (service packs), περιοδικό έλεγχο της εγκατάστασης, ελέγχους για ενδεχόμενη αύξηση της υπολογιστικής ισχύος και του [...]


18/10/2023

09/11/2023, Πέμπτη, και ώρα 11:59μμ

10/11/2023, Παρασκευή, και ώρα 10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8/2022  (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:230121)

Για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων και παραπροϊόντων του Ελληνικού Στρατού για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και αερομεταφορών (MARINES)», (ΤΑΕΔΚ 06194) με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1611, το οποίο έχει ενταχθεί στην  Ενιαία [...]


20/09/2023

09/10/2023, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

10/10/2023, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «High Energy efficiency for the public stock buildings in Mediterranean, SOLE (ex HELIOS)» με ακρωνύμιο SOLE (ex HELIOS) Contract B_B.4.3_0051, με κωδικό έργου 68/1512 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBCMED [...]


07/09/2023

13/09/2023, Τετάρτη, και ώρα 02:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 1/2023.

Για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόκλειστου αντιδραστήρα υψηλής απόδοσης και μεγάλου όγκου για εργαστηριακής κλίμακας ανακύκλωση υλικών στο τέλος της ζωής τους, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Recycle, Repurpose And Reuse End-Of-Life Wind Blade Composites - A Coupled Pre- And Co-Processing [...]


19/09/2023, Τρίτη, και ώρα 09:00πμ

19/09/2023, Τρίτη, και ώρα 11:00πμ

Go to Top