Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8/2022  (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:230121)

Για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων και παραπροϊόντων του Ελληνικού Στρατού για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και αερομεταφορών (MARINES)», (ΤΑΕΔΚ 06194) με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1611, το οποίο έχει ενταχθεί στην  Ενιαία [...]


20/09/2023

09/10/2023, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

10/10/2023, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «High Energy efficiency for the public stock buildings in Mediterranean, SOLE (ex HELIOS)» με ακρωνύμιο SOLE (ex HELIOS) Contract B_B.4.3_0051, με κωδικό έργου 68/1512 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBCMED [...]


07/09/2023

13/09/2023, Τετάρτη, και ώρα 02:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 1/2023.

Για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόκλειστου αντιδραστήρα υψηλής απόδοσης και μεγάλου όγκου για εργαστηριακής κλίμακας ανακύκλωση υλικών στο τέλος της ζωής τους, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Recycle, Repurpose And Reuse End-Of-Life Wind Blade Composites - A Coupled Pre- And Co-Processing [...]


19/09/2023, Τρίτη, και ώρα 09:00πμ

19/09/2023, Τρίτη, και ώρα 11:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 9/2023  (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:201130)

Για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Έξυπνο Προγνωστικό Μοντέλο Πλοίων Υποστηριζόμενο από Ψηφιακά Ενσωματωμένους Αισθητήρες», με ακρωνύμιο sPRISMoID, (ΤΑΕΔΚ 06178) με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1609, το οποίο έχει ενταχθεί στην  Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης [...]


27/07/2023

13/09/2023, Τετάρτη, και ώρα 11:59μμ

14/09/2023, Πέμπτη, και ώρα 10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ  ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8/2023

Για την την προμήθεια προμήθεια μιας Ηλεκτρικής Κάμινου Τόξου (Electric Arc Furnace), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο HEPHAESTUS “HEAVY AND EXTRACTIVE INDUSTRY WASTES PHASING OUT THROUGH ESG TAILINGS UPCYCLING SYNERGY” με Αριθμό Συμβολαίου (Grant agreement) 101058696, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2451 το [...]


07/07/2023

04/09/2023, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

05/09/2023, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2,3,4,5,6,7 & 8 ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 9/2022.

Για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου Τεχνικής Υπηρεσίας στο συγκρότημα Πατησίων ΕΜΠ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «HIGH ENERGY EFFICIENCY FOR THE PUBLIC STOCK BUILDINGS IN ΜEDITERRANEAN – SOLE(ex HELIOS)» με ακρωνύμιο SOLE, με Κ.Α [...]


19/06/2023

05/07/2023, Τετάρτη, και ώρα 11:59μμ

06/07/2023, Πέμπτη, και ώρα 12:00μμ

Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης  του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Νο 6/2023, με α/α συστήματος 193593.

Για την «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση εκθέσεων σκοπιμότητας» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο / της πράξης  «ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5155000, με ΚΩΔ. ΣΑ Ε1191 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2022ΣΕ11910017 , Υποέργο 3 «ΕΛΚΕ ΕΜΠ» [...]


13/06/2023

19/06/2023, Δευτέρα, και ώρα 09:00πμ

19/06/2023, Δευτέρα, και ώρα 10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 6/2023 (Συστημικός Αύξοντα Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:193593)

Για την «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση εκθέσεων σκοπιμότητας» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο / της πράξης  «ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5155000, με ΚΩΔ. ΣΑ Ε1191 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2022ΣΕ11910017 , Υποέργο 3 «ΕΛΚΕ ΕΜΠ» [...]


01/06/2023

19/06/2023, Δευτέρα, και ώρα 09:00πμ

19/06/2023, Δευτέρα, και ώρα 10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4/2023 (Συστημικός Αύξοντα Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 195146)

Για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Sustainable nanoparticles enabled antimicrobial surface coatings», με ακρωνύμιο SUPREME, με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2515 το οποίο έχει ενταχθεί στην δράση Horizon-CL4-2021-Resilience-01-20-Antimicrobial, Antiviral and Antifungal Nanocoatings, ΗΟRΙΖΟΝ 2020, με κωδικό G.A 101058422 [...]


30/05/2023

15/06/2023, Πέμπτη, και ώρα 11:59μμ

16/06/2023, Παρασκευή, και ώρα 10:00πμ

Παροχή Διευκρινίσεων επί της παραγράφου  Β.3 του αρ. 2.2.9.2. (Αποδεικτικά μέσα) της  Διακήρυξης για την Δεύτερη Επαναπροκήρυξη των Τμημάτων 5 & 9 του Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού κλατω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ της υπ’ αριθ. Νο 7/2022 με  Α/Α Συστήματος  193544.

Για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SIRCLES: SUPPORTING CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL INCLUSION» με ακρωνύμιο SIRCLES, με Κ.Α 68/1513 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από [...]


18/05/2023

31/05/2023, Τετάρτη, και ώρα 10:00πμ

31/05/2023, Τετάρτη, και ώρα 12:00μμ

Go to Top