Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  3/2024 (Συστημικός Αύξοντα Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 350650)

Για την «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών στρατηγικού σχεδιασμού» στο πλαίσιο της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΓΡΑΦΕΙΟ / ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003819, Υποέργο 4 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» με κωδικό ΕΛΚΕ [...]


16/05/2024

04/06/2024, Τρίτη, και ώρα 11:59μμ

05/06/2024, Τετάρτη, και ώρα 10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/2023  (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 350605)

Για την προμήθεια ενός Φασματοφωτόμετρου Υπέρυθρου Μετασχηματισμού Fourier FT-IR, για την υλοποίηση της Δραστηριότητας 3 (Hydrogen- and aluminothermic reduction in lab scale), της Δραστηριότητας 4 (Up-scaling and demonstrations at pilot scale) και της Δραστηριότητας 5 (Evaluation of products and by-products), στο πλαίσιο [...]


16/05/2024

03/06/2024, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

04/06/2024, Τρίτη, και ώρα 10:30πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2/2024  (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 348283)

Για την «προμήθεια εξυπηρετητών - servers και περιφερειακών υλικών δικτύων & πληροφορικής» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων για τη Νόσο των Ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής Βασισμένο σε Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης», με ακρωνύμιο «SAFE-AORTA» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. [...]


23/04/2024

20/05/2024, Δευτέρα, και ώρα 10:00πμ

20/05/2024, Δευτέρα, και ώρα 12:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 10/2023. (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 347845)

Για την «προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προ-εμποτισμού ινών άνθρακα (Pre-preg line) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EUROPEAN RECYCLING AND CIRCULARITY IN LARGE COMPOSITE COMPONENTS», με ακρωνύμιο EURECOMP, με Αριθμό Συμβολαίου (Grant agreement) 101058089, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2449 το οποίο χρηματοδοτείται από [...]


08/04/2024

23/04/2024, Τρίτη, και ώρα 11:59μμ

24/04/2024, Τετάρτη, και ώρα 09:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 10/2023.

Για την «προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προ-εμποτισμού ινών άνθρακα (Pre-preg line) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο«EUROPEAN RECYCLING AND CIRCULARITY IN LARGE COMPOSITE COMPONENTS», με ακρωνύμιο EURECOMP, με Αριθμό Συμβολαίου (Grant agreement) 101058089, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2449 το οποίο χρηματοδοτείται από την [...]


26/01/2024

14/02/2024, Τετάρτη, και ώρα 11:59μμ

15/02/2024, Πέμπτη, και ώρα 10:00πμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CApitalisation fοr re-setting innovation and sustainability in Med-cities» με ακρωνύμιο CARISMED  Contract C_A.2.2_0012 με κωδικό έργου 68/1514 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και [...]


01/12/2023

06/12/2023, Τετάρτη, και ώρα 02:00μμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CApitalisation fοr re-setting innovation and sustainability in Med-cities» με ακρωνύμιο CARISMED  Contract C_A.2.2_0012 με κωδικό έργου 68/1514 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και [...]


01/12/2023

06/12/2023, Τετάρτη, και ώρα 02:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 12/2023 (Συστημικός Αύξοντα Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 266149)

Για την παροχή υπηρεσιών «Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες του προγράμματος LIFE PROFILE» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «LIFE PROFILE | Promote Financial Instruments for Liability on Environment» με Αριθμό Συμβολαίου (Grant Agreement) LIFE19 GIE/GR/001127, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/239300  που [...]


24/11/2023

11/12/2023, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

12/12/2023, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CApitalisation fοr re-setting innovation and sustainability in Med-cities» με ακρωνύμιο CARISMED  Contract C_A.2.2_0012 με κωδικό έργου 68/1514 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και [...]


01/11/2023

08/11/2023, Τετάρτη, και ώρα 02:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 9/2023  (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:247132)

Για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Έξυπνο Προγνωστικό Μοντέλο Πλοίων Υποστηριζόμενο από Ψηφιακά Ενσωματωμένους Αισθητήρες», με ακρωνύμιο sPRISMoID, (ΤΑΕΔΚ 06178) με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1609, το οποίο έχει ενταχθεί στην  Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης [...]


19/10/2023

13/11/2023, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

14/11/2023, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

Go to Top