Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «High Energy efficiency for the public stock buildings in Mediterranean, SOLE (ex HELIOS)» με ακρωνύμιο SOLE (ex HELIOS) Contract B_B.4.3_0051, με κωδικό έργου 68/1512 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBCMED [...]


02/11/2022

07/11/2022, Δευτέρα, και ώρα 11:00πμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «High Energy efficiency for the public stock buildings in Mediterranean, SOLE (ex HELIOS)» με ακρωνύμιο SOLE (ex HELIOS) Contract B_B.4.3_0051, με κωδικό έργου 68/1512 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBCMED [...]


17/10/2022

24/10/2022, Δευτέρα, και ώρα 02:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 6/2022.

Για την «προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED στα κτίρια Α, Γ, Δ & Ε των σχολών Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: Αναπτυξιακές και Ερευνητικές δράσεις  ΕΜΠ/ Υποέργο 1: Έργα ενεργειακής αναβάθμισης, βιώσιμης ανάπτυξης [...]


07/09/2022

28/09/2022, Τετάρτη, και ώρα 11:59μμ

29/09/2022, Πέμπτη, και ώρα 10:00πμ

Παροχή διευκρινίσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Νο 3/2022, με α/α συστήματος 167559.  

Για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, σήμανσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων των Σχολών Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και απομάκρυνσης αερίων σε δοχεία πίεσης από την Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Τμήμα 1: Διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων Προϋπολογισμός 44.640,00 € [...]


20/07/2022

25/07/2022, Δευτέρα, και ώρα 09:00πμ

25/07/2022, Δευτέρα, και ώρα 11:00πμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SIRCLES: SUPPORTING CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL INCLUSION» με ακρωνύμιο SIRCLES: με κωδικό έργου ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/151300 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς [...]


15/07/2022

25/07/2022, Δευτέρα, και ώρα 02:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3/2022  ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 167559

Για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, σήμανσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων των Σχολών Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και απομάκρυνσης αερίων σε δοχεία πίεσης από την Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Τμήμα 1: Διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων Προϋπολογισμός 44.640,00 € [...]


07/07/2022

25/07/2022, Δευτέρα, και ώρα 09:00πμ

25/07/2022, Δευτέρα, και ώρα 11:00πμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 3/2022 ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 161741,2 ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ  

Με την παρούσα ανακοίνωση σας γνωστοποιούμε την ακύρωση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού Νο 3/2022. Ο διαγωνισμός έχει αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, σήμανσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων των Σχολών Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και [...]


06/07/2022

Διευκρίνιση για αυτοψία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Νο 3/2022, με α/α συστήματος 161741,2.  

Για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, σήμανσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων των Σχολών Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και απομάκρυνσης αερίων σε δοχεία πίεσης από την Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Τμήμα 1: Διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων Προϋπολογισμός 44.640,00 € [...]


04/07/2022

11/07/2022, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

12/07/2022, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

Διευκρίνιση επί της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ως κριτήριο επιλογής στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Νο 3/2022, με α/α συστήματος 161741,2

Για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, σήμανσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων των Σχολών Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και απομάκρυνσης αερίων σε δοχεία πίεσης από την Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Τμήμα 1: Διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων Προϋπολογισμός 44.640,00 € [...]


22/06/2022

11/07/2022, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

12/07/2022, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3/2022  

Για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, σήμανσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων των Σχολών Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και απομάκρυνσης αερίων σε δοχεία πίεσης από την Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Τμήμα 1: Διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων Προϋπολογισμός 44.640,00 € [...]


16/06/2022

11/07/2022, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

12/07/2022, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

Go to Top