Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5 & 9 ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 7/2022.

Για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SIRCLES: SUPPORTING CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL INCLUSION» με ακρωνύμιο SIRCLES, με Κ.Α 68/1513 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από [...]


15/05/2023

31/05/2023, Τετάρτη, και ώρα 10:00πμ

31/05/2023, Τετάρτη, και ώρα 12:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 3/2023

Για την προμήθεια εξοπλισμού, «ενός εξατομικευμένου φούρνου μικροκυμάτων (customized microwave furnace)», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Demonstration of Sonication And Microwave Processing of Essential Chemicals», με ακρωνύμιο SIMPLI-DEMO, με αριθμό Συμφωνίας Επιχορήγησης (Grant Agreement) 101058279  το οποίο έχει ενταχθεί στη δράση [...]


09/05/2023

25/05/2023, Πέμπτη, και ώρα 11:59μμ

26/05/2023, Παρασκευή, και ώρα 11:00πμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MARBLE – Joint Master on Maritime Robotics in BlueEconomy»με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1517,στο πλαίσιο του Προγράμματος «INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον [...]


02/05/2023

08/05/2023, Δευτέρα, και ώρα 02:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4/2022 (Συστημικός Αύξοντα Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 189247)

Για την προμήθεια εξοπλισμού, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 με τίτλο «e-ΠΥΡΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», στα πλαίσια της Πράξης «eΠΥΡΡΟΣ: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου παρακολούθησης ύδρο-περιβαλλοντικών παραμέτρων στο σύστημα Λούρου-Αράχθου-Αμβρακικού για τη βέλτιστη διαχείριση των υδατικών συστημάτων και την αναβάθμιση της ποιότητας της αγροτικής [...]


28/04/2023

17/05/2023, Τετάρτη, και ώρα 11:59μμ

18/05/2023, Πέμπτη, και ώρα 10:00πμ

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού NoΝο 9/2022, με α/α συστήματος 183579.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν α) Την τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών ως ακολούθως: 1. Στην απαίτηση Χαρακτηριστικά Τεχνικές Προδιαγραφές του Πίνακα Συμμόρφωσης με Α/Α 1.3.1 από  «Να διαθέτει προστασία  IP66» θα τροποποιηθεί σε «Να διαθέτει προστασία  IP65 τουλάχιστον», και στην  απαίτηση Χαρακτηριστικά Τεχνικές Προδιαγραφές [...]


28/04/2023

22/05/2023, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

23/05/2023, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Νο 9/2022, με α/α συστήματος 183579.

Για την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου Τεχνικής Υπηρεσίας στο συγκρότημα Πατησίων ΕΜΠ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «HIGH ENERGY EFFICIENCY FOR THE PUBLIC STOCK BUILDINGS IN ΜEDITERRANEAN – SOLE(ex HELIOS)» με ακρωνύμιο SOLE, με Κ.Α [...]


27/04/2023

02/05/2023, Τρίτη, και ώρα 11:59μμ

03/05/2023, Τετάρτη, και ώρα 10:00πμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CApitalisation fοr re-setting innovation and sustainability in Med-cities» με ακρωνύμιο CARISMED  Contract C_A.2.2_0012 με κωδικό έργου 68/1514 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και [...]


05/04/2023

12/04/2023, Τετάρτη, και ώρα 02:00μμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities» με ακρωνύμιο INNOMED-UP Contract A_A.2.2_0172 με κωδικό έργου 68/1509 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ENI [...]


05/04/2023

12/04/2023, Τετάρτη, και ώρα 02:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 9/2022.

Για την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου Τεχνικής Υπηρεσίας στο συγκρότημα Πατησίων ΕΜΠ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «HIGH ENERGY EFFICIENCY FOR THE PUBLIC STOCK BUILDINGS IN ΜEDITERRANEAN – SOLE(ex HELIOS)» με ακρωνύμιο SOLE, με Κ.Α [...]


04/04/2023

02/05/2023, Τρίτη, και ώρα 11:59μμ

03/05/2023, Τετάρτη, και ώρα 10:00πμ

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών της επαναπροκήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων No 1/2022 με αριθμό συστήματος 183577.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν α) την υπ΄αριθμ. πρωτ. 15624/28-03-2023 ανακοίνωση του Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ περί διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Παρασκευή 07-04-2023 και ώρα 15.00 μ.μ. μέχρι την Τρίτη 11-04-2023 και [...]


03/04/2023

25/04/2023, Τρίτη, και ώρα 11:59μμ

26/04/2023, Τετάρτη, και ώρα 09:00πμ

Go to Top