Τίτλος

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Φορέας Υλοποίησης

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Προϋπολογισμός

115.000,00 €

Διαρθρωτικό Ταμείο

ΕΤΠΑ

Περιγραφή

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών για την προσαρμογή του Δήμου Μετσόβου στην κλιματική αλλαγή και, ταυτόχρονα, στην κάλυψη του κενού της επιστημονικής γνώσης που υπάρχει στη θεματική περιοχή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας.

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο διαρθρώνεται στα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

ΠΕ 1 : Ανασκόπηση διεθνούς βιβλιογραφίας – Επιλογή μοντέλων και μεθοδολογιών

ΠΕ 2 :Καταγραφή στοιχείων για την περιοχή ενδιαφέροντος/ Αξιοποίηση υφιστάμενων μελετών και βάσεων δεδομένων

ΠΕ 3 :Διαμόρφωση κλιματικών σεναρίων για την περιοχή ενδιαφέροντος και αναγωγή των αποτελεσμάτων σε μικρότερη χωρική κλίμακα (downscale)

ΠΕ 4 :Εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη διάβρωση του εδάφους

ΠΕ 5 :Εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις δασικές πυρκαγιές

ΠΕ 6 :Μέτρα προσαρμογής για το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και αξιολόγησή τους

ΠΕ 7 :Διάχυση αποτελεσμάτων

Στόχοι

Πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών.

Αποτελέσματα

Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι η πιο ορεινή Περιφέρεια της Ελλάδας. Οι ορεινές περιοχές θεωρούνται στη διεθνή βιβλιογραφία ως δείκτες της κλιματικής αλλαγής και ιδιαίτερα ευάλωτες σε αυτήν. Ειδικότερα, οι φυσικές καταστροφές που αποτελούν εγγενές πρόβλημα των ορεινών περιοχών μπορούν να ενταθούν λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Γενικότερα οφέλη που θα αποκτήσει ο Δήμος Μετσόβου και η Περιφέρεια Ηπείρου από την υλοποίηση του έργου:

  1. Προβολή σεναρίων κλιματικής αλλαγής σε τοπική κλίμακα
  2. Μοντέλα επικινδυνότητας διάβρωσης και δασικών πυρκαγιών
  3. Οδηγός για την πραγματοποίηση δράσεων και έργων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στη βάση ιεράρχησης μέσω κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και, ιδιαίτερα, η ερευνητική του μονάδα που εδρεύει στο Μέτσοβο, το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη, διότι θα ενισχυθεί η ερευνητική δραστηριότητα στον κρίσιμο τομέα της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, η υλοποίηση του έργου από έκτακτο προσωπικό που θα αποτελείται κατά βάση από νέους ερευνητές θα έχει ιδιαίτερο θετικό αντίκτυπο.