Για την «προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED στα κτίρια Α, Γ, Δ & Ε των σχολών Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: Αναπτυξιακές και Ερευνητικές δράσεις  ΕΜΠ/ Υποέργο 1: Έργα ενεργειακής αναβάθμισης, βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας ΕΜΠ, με κωδικό  ΕΛΚΕ ΕΜΠ 65/2305, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Καθ. ΕΜΠ Ι. Κ. Χατζηγεωργίου και συνολικό προϋπολογισμό εκατόν είκοσι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (120.967,74€), πλέον ΦΠΑ είκοσι εννέα χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (29.032,26€), ήτοι συνολικού ποσού εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Κατηγορίες Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «Ηλεκτρολογικό Υλικό», κονδύλι «Εργαστηριακά Αναλώσιμα» του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )