Ανακοινώσεις

Διαδικασία Νομικής Στήριξης Επιστημονικών Υπευθύνων για τη διεκδίκηση οφειλόμενων χρηματοδοτήσεων έργων.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού σε συνέχεια των από 27.03.2018, 14.05.2018 και 10.07.2020 αποφάσεων της, ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων για τη διαδικασία με την οποία θα παρέχεται νομική στήριξη από τον/τη Νομικό/ή Σύμβουλο του [...]

Προδημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων συγγραφής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων για το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ, έχει αναρτηθεί προδημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων συγγραφής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων για το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+. Η διεύθυνση είναι https://www.kallipos.gr/index.php/el/component/k2/itemlist/category/39-anakoinoseis-gia-syggrafeis-syn-syggrafeis-kritikoys-anagnostes-kai-syntelestes-syggrafikis-prospatheias.html Σκοπός της δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ είναι η παραγωγή οκτακοσίων (800) νέων ανοικτών ψηφιακών συγγραμμάτων, σε όλες τις [...]

Υπολογισμός Χρονοχρέωσης σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις (ΕΣΠΑ)

Κατόπιν της τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης YA137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.18, ΦΕΚ Β’ 5968/31.12.18 “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των [...]

Απόδοση του Ε.Λ.Κ.Ε. στην διάρκεια της πανδημίας

Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ συνεισέφερε με όλες του τις δυνάμεις στη στήριξη των ερευνητικών προσπαθειών που εκτελούνται στο ίδρυμα, κατά τη διάρκεια των έκτακτων συνθηκών (δίμηνο Μάρτιος-Απρίλιος 2020) λόγω της πανδημίας. Παρουσίαση συγκριτικών γραφημάτων διαφόρων παραμέτρων απόδοσης.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Άρση της αναστολής της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της “2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών”

Με τη με Α.Π. 24619/27.04.2020 Απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και λαμβανομένων υπόψη αφενός ότι έχει ομαλοποιηθεί η λειτουργία των κύριων δικαιούχων χρηματοδότησης εκ μέρους του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., δεδομένων των έκτακτων συνθηκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, αφετέρου ότι δρομολογείται η [...]

Κανονισμός διαχείρισης γραφείου υποστήριξης ερευνητικών προτάσεων Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΚΕ ΕΜΠ   1. ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η από 04.12.2019 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, Θέμα 6 «Έγκριση Διάθεσης Κονδυλίων ΕΛΚΕ» Η από 20.12.2019 απόφαση της Συγκλήτου, Θέμα 2.9.1 «Έγκριση Διάθεσης Κονδυλίων ΕΛΚΕ ΕΜΠ [...]

Ακύρωση μετακίνησης στο πλαίσιο έργων ΕΣΠΑ 2014-2022, INTERREG και ΕΛΙΔΕΚ λόγω κορονοϊού

Σε συνέχεια της από 19/3/2020 ανακοίνωσης  του ΕΛΚΕ ΕΜΠ σχετικά με την ακύρωση των μετακινήσεων σας ενημερώνουμε ότι  έχει σταλεί ερώτημα στον Γενικό Γραμματέα ΕΣΠΑ και στο ΕΛΙΔΕΚ σχετικά με την επιλεξιμότητά τους στο πλαίσιο των έργων ΕΣΠΑ 2014-2022, INTERREG  ΚΑΙ  ΕΛΙΔΕΚ. [...]

Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης του έργου με τίτλο “Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Προτάσεων”

Ο στόχος του έργου είναι να διευκολύνει και να ενισχύσει οικονομικά τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων νέων έργων. Έσοδα του έργου θα προέρχονται από τα διαθέσιμα του ΕΛΚΕ και το Overhead των έργων στα οποία υπήρξε διευκόλυνση κατά την υποβολή (βλ. 3) Στις [...]

Go to Top