Αποφάσεις Επιτροπής

Αποφάσεις Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ Συνεδρίαση 16.11.2020

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφάσισε την παράταση των έργων επιβράβευσης του έτους 2018 (67/….) έως 11.12.2020. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα και, για διευκόλυνσή τους, δεν θα χρειαστεί αίτημα παράτασης  αλλά αυτή θα  πραγματοποιηθεί  αυτόματα  για [...]

Αποφάσεις Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ Συνεδρίαση 04.11.2020

Θέμα 3: Έγκριση Ωριαίων Αποζημιώσεων (Hourly Rates) 2020 Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ εισηγείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος την έγκριση των Ωριαίων Αποζημιώσεων (Hourly Rates) έτους 2020 των ερευνητών, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, όπως αυτές περιγράφονται στη συνημμένη [...]