Γενικές Ανακοινώσεις2021-03-04T08:33:07+02:00

Διαδικασία ορισμού Επιτροπών στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων (αρ. 108 ν. 4782/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Διαδικασία ορισμού Επιτροπών στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων (αρ. 108 ν. 4782/2021)   Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ στην από 14.05.2021 συνεδρίασή της, ενέκρινε την νέα διαδικασία συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης [...]

21 Μαΐου, 2021|

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας Ε.Μ.Π. – ΠΕΒΕ 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΜΠ «ΠΕΒΕ 2021»   Προκηρύσσεται Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας στο ΕΜΠ (ΠΕΒΕ 2021), με σκοπό την ενδυνάμωση και ανάδειξη νέου ερευνητικού δυναμικού, την καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος ερευνητικού δυναμικού σε τομείς βασικής έρευνας, την ενίσχυση της [...]

17 Μαΐου, 2021|

Κατανομή της χρηματοδότησης από τη ΓΓΕΤ ως επιβράβευση της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτους 2019

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Ιδρύματος, της 05/05/2021, ενέκρινε την κατανομή της χρηματοδότησης από τη ΓΓΕΤ ως επιβράβευση της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτελούνται σε συνεργασία του ΕΜΠ με ομάδες φορέων [...]

6 Μαΐου, 2021|

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

H Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εισηγείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος την Τροποποίηση του Κανονισμού Υποτροφιών (συνημμένο 2α). Στον συνημμένο Κανονισμό επισημαίνονται οι αλλαγές σε σχέση με τον ισχύοντα κανονισμό.

27 Απριλίου, 2021|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους νέων έργων ότι, στις περιπτώσεις που το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων αποστολής των απαραίτητων εγγράφων προς τον χρηματοδότη (π.χ. σύμβαση) από τον ΕΛΚΕ. Τα έγγραφα θα αποστέλλονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, με την εταιρεία courier που [...]

5 Απριλίου, 2021|

Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ανακοινώνει την έγκριση από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος της ίδρυσης της πρώτης εταιρείας spin off (ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥ)

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με αφετηρία το Κοινοτικό έργο «Building an Ecosystem for the up-scaling of lightweight multi-functional concrete and ceramic materials and structures», του οποίου είναι συντονιστής, ανέλαβε την πρωτοβουλία ίδρυσης της εταιρείας έντασης γνώσης (τεχνοβλαστός) με την επωνυμία «LightCoce Open [...]

4 Μαρτίου, 2021|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ανανέωσε τη συνεργασία του με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος επιτυγχάνοντας δραστική μείωση των εξόδων των εμβασμάτων προς τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού. Με βάση την ανανεωμένη συμφωνία τα έξοδα μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 25% από τα ισχύοντα έως σήμερα [...]

3 Μαρτίου, 2021|

Έγκριση και εισήγηση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος τη συμπλήρωση του ΟΧΔ με τα παρακάτω που αφορούν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΛΚΕ ΕΜΠ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ εγκρίνει και εισηγείται στη Σύγκλητο τη μεταφορά ποσού 18.000,00€ από το έργο με τίτλο «Έργα ενεργειακής διαχείρισης στο ΕΜΠ», ΚΑ 65/2267 και Ε. Υ. τον Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου στο έργο με τίτλο «Ενίσχυση δράσεων και ερευνητικής [...]

12 Φεβρουαρίου, 2021|

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την Απόφαση Α.Α.Δ.Ε.Α.1265/2020 - ΦΕΚ 5346/Β/4-12-2020 «Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β' 3398) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύουν» ισχύουν [...]

15 Ιανουαρίου, 2021|

ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού σε συνέχεια της από 22.12.2020 απόφασης της Συγκλήτου, Θέμα 12β: «Τροποποίηση άρθρου 3.3.1 [...]

15 Ιανουαρίου, 2021|

Παρουσία του ΕΛΚΕ-ΕΜΠ στο πρόγραμμα Horizon 2020

O ΕΛΚΕ – ΕΜΠ αυξάνει συνεχώς την συμμετοχή του στα Ευρωπαϊκά Έργα Horizon. Την τελευταία χρονιά μόνο προστέθηκαν 43 νέα έργα με προϋπολογισμό για το ΕΜΠ μεγαλύτερο από 18 εκατομμύρια Ευρώ.

30 Δεκεμβρίου, 2020|

Προθεσμίες ΕΛΚΕ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020   Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕΔ) ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι για την ομαλή μετάβαση στο έτος 2021 και για να υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι [...]

18 Νοεμβρίου, 2020|

Ανακοίνωση για τη μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού Νο 13/2020 του ΕΛΚΕ ΕΜΠ.

Με την παρούσα ανακοίνωση σας γνωστοποιούμε τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων για τον συνοπτικό διαγωνισμό Νο 13/2020 με αρ. πρωτ. 42068/3.11.2020 και ΑΔΑΜ: 20PROC007582670 2020-11-03, από Δευτέρα 16.11.2020 και ώρα 14:00 μ.μ, για την [...]

16 Νοεμβρίου, 2020|
Go to Top