Γενικές Ανακοινώσεις2021-03-04T08:33:07+02:00

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4412/16 ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΆΝΩ ΤΩΝ 30.000,00€

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4412/16 ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΆΝΩ ΤΩΝ 30.000,00€   Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων ότι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, [...]

12 Ιουλίου, 2021|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Οικονομική ενίσχυση σε κάθε νέο μέλος ΔΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Ιδρύματος, στην από 24/06/2021 συνεδρίασή της, ενέκρινε την εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή Ι.Κ. Χατζηγεωργίου για την οικονομική ενίσχυση με ποσό 3.000,00€ σε κάθε εισερχόμενο στην υπηρεσία νέο μέλος ΔΕΠ. Η απόφαση [...]

29 Ιουνίου, 2021|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 01/08/2021 ΚΑΙ 01/09/2021 ΜΕΧΡΙ 12/07/2021

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων ότι, λόγω της μειωμένης λειτουργίας του Ιδρύματος κατά τον μήνα Αύγουστο, για την έγκριση Συμβάσεων Έργου με έναρξη την 01/08/2021 και την 01/09/2021 τα αντίστοιχα [...]

28 Ιουνίου, 2021|

Διαδικασία ορισμού Επιτροπών στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων (αρ. 108 ν. 4782/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Διαδικασία ορισμού Επιτροπών στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων (αρ. 108 ν. 4782/2021)   Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ στην από 14.05.2021 συνεδρίασή της, ενέκρινε την νέα διαδικασία συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης [...]

21 Μαΐου, 2021|

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας Ε.Μ.Π. – ΠΕΒΕ 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΜΠ «ΠΕΒΕ 2021»   Προκηρύσσεται Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας στο ΕΜΠ (ΠΕΒΕ 2021), με σκοπό την ενδυνάμωση και ανάδειξη νέου ερευνητικού δυναμικού, την καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος ερευνητικού δυναμικού σε τομείς βασικής έρευνας, την ενίσχυση της [...]

17 Μαΐου, 2021|

Κατανομή της χρηματοδότησης από τη ΓΓΕΤ ως επιβράβευση της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτους 2019

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Ιδρύματος, της 05/05/2021, ενέκρινε την κατανομή της χρηματοδότησης από τη ΓΓΕΤ ως επιβράβευση της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτελούνται σε συνεργασία του ΕΜΠ με ομάδες φορέων [...]

6 Μαΐου, 2021|

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

H Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εισηγείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος την Τροποποίηση του Κανονισμού Υποτροφιών (συνημμένο 2α). Στον συνημμένο Κανονισμό επισημαίνονται οι αλλαγές σε σχέση με τον ισχύοντα κανονισμό.

27 Απριλίου, 2021|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους νέων έργων ότι, στις περιπτώσεις που το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων αποστολής των απαραίτητων εγγράφων προς τον χρηματοδότη (π.χ. σύμβαση) από τον ΕΛΚΕ. Τα έγγραφα θα αποστέλλονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, με την εταιρεία courier που [...]

5 Απριλίου, 2021|

Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ανακοινώνει την έγκριση από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος της ίδρυσης της πρώτης εταιρείας spin off (ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥ)

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με αφετηρία το Κοινοτικό έργο «Building an Ecosystem for the up-scaling of lightweight multi-functional concrete and ceramic materials and structures», του οποίου είναι συντονιστής, ανέλαβε την πρωτοβουλία ίδρυσης της εταιρείας έντασης γνώσης (τεχνοβλαστός) με την επωνυμία «LightCoce Open [...]

4 Μαρτίου, 2021|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ανανέωσε τη συνεργασία του με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος επιτυγχάνοντας δραστική μείωση των εξόδων των εμβασμάτων προς τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού. Με βάση την ανανεωμένη συμφωνία τα έξοδα μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 25% από τα ισχύοντα έως σήμερα [...]

3 Μαρτίου, 2021|

Έγκριση και εισήγηση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος τη συμπλήρωση του ΟΧΔ με τα παρακάτω που αφορούν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΛΚΕ ΕΜΠ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ εγκρίνει και εισηγείται στη Σύγκλητο τη μεταφορά ποσού 18.000,00€ από το έργο με τίτλο «Έργα ενεργειακής διαχείρισης στο ΕΜΠ», ΚΑ 65/2267 και Ε. Υ. τον Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου στο έργο με τίτλο «Ενίσχυση δράσεων και ερευνητικής [...]

12 Φεβρουαρίου, 2021|

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την Απόφαση Α.Α.Δ.Ε.Α.1265/2020 - ΦΕΚ 5346/Β/4-12-2020 «Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β' 3398) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύουν» ισχύουν [...]

15 Ιανουαρίου, 2021|

ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού σε συνέχεια της από 22.12.2020 απόφασης της Συγκλήτου, Θέμα 12β: «Τροποποίηση άρθρου 3.3.1 [...]

15 Ιανουαρίου, 2021|

Παρουσία του ΕΛΚΕ-ΕΜΠ στο πρόγραμμα Horizon 2020

O ΕΛΚΕ – ΕΜΠ αυξάνει συνεχώς την συμμετοχή του στα Ευρωπαϊκά Έργα Horizon. Την τελευταία χρονιά μόνο προστέθηκαν 43 νέα έργα με προϋπολογισμό για το ΕΜΠ μεγαλύτερο από 18 εκατομμύρια Ευρώ.

30 Δεκεμβρίου, 2020|
Go to Top