Ανακοίνωση για τον τρόπο μετατροπής ωρών σε ημέρες σε έργα Horizon Europe

Ο χρόνος συμμετοχής στα ερευνητικά έργα δηλώνεται στα financial statements σε ισοδύναμα-ημερών (day-equivalents) με επιτρεπόμενη δήλωση ολόκληρης ή μισής ημέρας. Συνεπώς, κατά την υποβολή του financial statement, για την μετατροπή των ωρών σε μέρες θα διαιρείται ο συνολικός αριθμός των ωρών του κάθε δικαιούχου ανά αμοιβή (ένταλμα) κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς (reporting period) με τον αριθμό 8 και θα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην πλησιέστερη ολόκληρη ή μισή ημέρα. (π.χ. συνολικός αριθμός ωρών 173. Συνεπώς  173/8 = 21,63 μέρες  και με την στρογγυλοποίηση  21,50 μέρες)

Αναλυτικότερα η στρογγυλοποίηση θα γίνεται ως εξής :

  • Όταν οι hrs που αφορούν την κάθε αμοιβή μετατρέποντας τες σε ανθρωποημέρες αντιστοιχούν σε  αριθμό με δεκαδικά ψηφία  από 0,75 έως 0,99  θα στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω δηλαδή στο 1,00
  • Όταν οι hrs που αφορούν την κάθε αμοιβή μετατρέποντας τες σε ανθρωποημέρες αντιστοιχούν σε  αριθμό με δεκαδικά  ψηφία  από 0,25 έως 0,49  θα στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω δηλαδή στο 0,50
  • Όταν οι hrs που αφορούν την κάθε αμοιβή μετατρέποντας τες σε ανθρωποημέρες αντιστοιχούν σε  αριθμό με δεκαδικά  ψηφία  από 0,51 έως 0,74  θα στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω  δηλαδή στο 0,50
  • Όταν οι hrs που αφορούν την κάθε αμοιβή μετατρέποντας τες σε ανθρωποημέρες αντιστοιχούν σε  αριθμό με δεκαδικά  ψηφία  από 0,01 έως 0,24  θα στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω  δηλαδή στο 0,00

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνεται ο συνολικός αριθμός των ωρών που δηλώνονται στα φύλλα χρονοχρέωσης ανά αμοιβή ανά reporting period να αντιστοιχεί, μετά τη μετατροπή του, σε ακέραιο ή μισό αριθμό ημερών προκειμένου οι συνολικές ώρες ανά ερευνητή και ανά αμοιβή (ένταλμα)  που αφορούν το reporting period του financial Statement να αντιστοιχούν σε ακέραιο ή μισό αριθμό ανθρωποημερών (πχ 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,5 κλπ).   Στην περίπτωση που η στρογγυλοποίηση που θα προκύπτει αντιστοιχεί σε μη ακέραιο ή μισό αριθμό ημερών και η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τον αμέσως χαμηλότερο ακέραιο αριθμό, η διαφορά μεταξύ του ποσού του πραγματικού κόστους και του ποσού που μπορεί να δηλωθεί θα επιβαρύνει τις έμμεσες δαπάνες του έργου.

  • Στα φύλλα χρονοχρέωσης προτείνεται να αποτυπώνεται μόνο ακέραιος αριθμός ωρών ανά ημέρα.