Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «CLEVER» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61600600 στο πλαίσιο του Προγράμματος «KDT-JU» (πρόσκληση «horizon-KDT-JU-2021-2-RIA») που συγχρηματοδοτείται από την «Ευρωπαϊκή Ένωση» και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), με ΕΥ τον Καθ. Εμ. Βαρβαρίγο.