Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «6003819» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/162600, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & Γραφεία/Κέντρα Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του ΕΜΠ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ), με Ε.Υ τον Πρύτανη ΕΜΠ, Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου