Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕΙΣΜΟΥ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ & ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΜΕΡΟΣ Β» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 91011500, που συγχρηματοδοτείται/χρηματοδοτείται από τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με Ε.Υ τον Καθ. Α. Στάμου