Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «GR digiGOV-innoHUB» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/600500, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενο Προγράμματος «Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS)», με Ε.Υ τον Καθ. Δ. Πνευματικάτο