Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΤΤΡ4-0359953 ΓΑΙΟ-ΟΡΑΜΑ: ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ «5217186» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/163400, με ΕΥ την Καθ. Μ. Περράκη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).