ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕ) ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι για την ομαλή μετάβαση στο έτος 2024 και για να υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διασταυρώσεις, η τελευταία ημερομηνία στην οποία μπορεί να κατατεθεί τροποποίηση Συνολικού για το έτος 2023 είναι η 24/11/2023.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕ) ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι σύμφωνα με τον Νόμο 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 141 Α΄/21.07.2022), για να μπορέσει να κινηθεί ένα εγκεκριμένο ενεργό έργο κατά το έτος 2024, απαιτείται ο/η Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η να έχει καταθέσει Πίνακα Ετήσιου Προϋπολογισμού (ΔΕΝ υποβάλλεται Αιτιολογική Έκθεση) του έργου για το 2024 στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ από 22/11/2023 μέχρι 01/12/2023.

Η παρούσα υποχρέωση προκύπτει από το γεγονός ότι ο Προϋπολογισμός κάθε έργου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί από την ΕΕ, από το Συμβούλιο του Ιδρύματος και στη συνέχεια να αποσταλεί και να εγκριθεί από τον Υπουργό Παιδείας έως τις 31/12/2023, για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Ειδικός Λογαριασμός και να κινηθούν οικονομικά τα έργα.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα συμπλήρωσης και υποβολής του ετήσιου προϋπολογισμού βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://apps.edeil.ntua.gr/public

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, μετά την είσοδό του στο σύνδεσμο, θα πρέπει να επιλέξει το πεδίο «Προϋπολογισμοί» στην αριστερή κολώνα και να συμπληρώσει το «Νέο Προϋπολογισμό». Με την επιλογή του ΚΑ του έργου για το οποίο θα καταρτιστεί ο προϋπολογισμός, εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα οικονομική εικόνα του έργου. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρωθούν:

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ:

Για τα έργα που δεν εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για τη χρηματοδότησή τους (κοινοτικά, ΕΣΠΑ κτλ): Η χρηματοδότηση που αναμένεται να κατατεθεί εντός του 2024 από το χρηματοδότη.

Για τα έργα που εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τη χρηματοδότησή τους: Τα έσοδα χωρίς ΦΠΑ τα οποία αναμένονται να τιμολογηθούν εντός του 2024 (όχι αυτά που θα εισπραχθούν)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙ:

Εκτός από τις προβλεπόμενες δαπάνες για το 2024, στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2024 θα περιλαμβάνονται όλα τα ποσά που έχουν δεσμευτεί το 2023 (προμήθειες, ταξίδια, συμβάσεις αμοιβών) για τα οποία δεν θα έχει εκδοθεί ένταλμα εντός του 2023. Για αυτά τα ποσά θα γίνει αυτόματη αποδέσμευση στις 31/12 από τον προϋπολογισμό του 2023 και νέα αυτόματη δέσμευση στον προϋπολογισμό του 2024 χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον/την Ε/Υ. Επίσης θα περιλαμβάνονται τα ποσά των συμβάσεων αμοιβών οι οποίες θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο ΕΛΚΕ τον Δεκέμβριο του 2023 (προθεσμία έως 08/12/2023) και θα αφορούν το 2024.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Κονδύλι Ετήσιος 2023 Δαπάνες Δεσμεύσεις (που δεν έχουν ενταλματοποιηθεί)
[A4] ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 150.000,00 40.000,00 50.000,00
[A7] ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 10.000,00 2.000,00 1.000,00
[AB] ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 20.000,00 8.000,00 6.000,00
[AC] ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΠΡΟΒΟΛΗ 6.000,00 2.500,00 1.500,00

Σε περίπτωση που τα ποσά των δεσμεύσεων δεν ενταλματοποιηθούν ώστε να μεταφερθούν στη στήλη Δαπάνες έως 31/12/2023 θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 2024.

Για παράδειγμα αν ενταλματοποιηθούν 20.000,00  έως 31/12/2023 από τις αμοιβές με σύμβαση έργου θα μεταφερθούν στον προϋπολογισμό του 2024 30.000,00 (υπόλοιπο δεσμεύσεων 2023) πλέον το ποσό των συμβάσεων που αφορά το 2024.

Στο ερωτηματικό δίπλα σε κάθε κονδύλι, αναλύονται οι Κατηγορίες Δαπανών που περιλαμβάνονται σε αυτό και οι επεξηγήσεις τους. Στις Κατηγορίες Δαπανών για Προμήθειες, όταν ο προϋπολογισμός του έτους ξεπερνά τα 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, ακόμα και για δαπάνη 1,00€, απαιτείται διαγωνισμός.

Τα Κονδύλια «Κρατήσεις Υπέρ ΕΜΠ» και «ΦΠΑ» συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση διαφορετικού ποσοστού κράτησης (ενδεικτικά όταν το συμβόλαιο με το χρηματοδότη ορίζει διαφορετικά ή με απόφαση Συγκλήτου, κλπ) παρακαλούμε να απευθύνεστε στους Αυγία Γιώργο τηλ. 4180, Γκάνη Κώστα τηλ: 4459.

Μετά τη συμπλήρωση του Προϋπολογισμού από τον Ε/Υ, γίνεται «Καταχώρηση» και το αίτημα βρίσκεται σε κατάσταση «Αρχική Καταχώρηση» και μπορεί να υποστεί «Επεξεργασία» μέχρι την «Οριστικοποίησή» του.

Για κάθε αιτούμενη δαπάνη θα πρέπει να υφίσταται διαθέσιμο υπόλοιπο στο Κονδύλι στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση, απαιτείται να έχει προηγηθεί η αναγκαία τροποποίηση.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2024

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕ) ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των ερευνητικών έργων, ότι η τελευταία ημερομηνία κατάθεσης στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ όλων των συμβάσεων αμοιβών με ημερομηνία έναρξης μετά την 01/01/2024 ορίζεται η 08/12/2023. Τα ποσά των συμβάσεων θα πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2024 που θα έχει κατατεθεί έως 01/12/2023.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΤΟ 2023

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕ) ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι για την πληρωμή δαπανών (προμήθειες, ταξίδια κλπ) και αμοιβών μέχρι την 31.12.2023, τα αντίστοιχα Τιμολόγια Αγοράς Αγαθών ή Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μέχρι την Παρασκευή 08/12/2023. Μετά τις 08/12/2023 δεν θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από προηγούμενη συνεννόηση με το προσωπικό της ΜΟΔΥ (ενδεικτικά παραστατικά για ένα ταξίδι που πραγματοποιείται το Δεκέμβριο ή έργα που λήγουν).

ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 31/12/2023

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι για τις πράξεις του ΕΣΠΑ των οποίων η ημερομηνία λήξης του οικονομικού αντικειμένου είναι η 31/12/2023 (ανεξάρτητα της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου) θα πρέπει να έχουν αποπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις των εν λόγω πράξεων απαρέγκλιτα μέχρι αυτή την ημερομηνία (πληρωμή των τελικών ληπτών,  φόρων κλπ.)

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης πέραν αυτής της ημερομηνίας θα κριθεί μη επιλέξιμη.

Για τις πληρωμές τιμολογίων προμηθευτών  (όργανα, αναλώσιμα, συνεδρίων  κλπ) που έχουν εκδοθεί στα στοιχεία του ΕΛΚΕ) θα πρέπει να έχουν κατατεθεί όλες οι εντολές πληρωμής στο πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ  έως και τις 22/11/2023  προκειμένου να έχουν ενταλματοποιηθεί εντός του Νοεμβρίου ώστε να αποδοθούν οι αναλογούντες φόροι έως τις 31/12/2023.

Για τις πληρωμές αμοιβών και ταξιδιών  θα πρέπει να έχουν κατατεθεί όλες οι εντολές πληρωμής στο πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ  έως και τις 8/12/2023  προκειμένου να έχουν ενταλματοποιηθεί πριν την αποστολή της τελευταίας ΕΑΠ του Δεκεμβρίου.

Για κάθε πληροφορία – διευκρίνιση οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι μπορούν να απευθύνονται στους Αυγία Γιώργο τηλ 4180, Γκάνη Κώστα τηλ: 4459 και Ζαμπάρα Αποστόλη τηλ 1859.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κατάθεση μέχρι 24/11/2023
ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024 Κατάθεση από 22/11/2023 μέχρι 01/12/2023
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 31/12/2023 Κατάθεση μέχρι 22/11/2023
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 01/01/2024 Κατάθεση μέχρι 08/12/2023
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2023 (ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ κλ.π.) Κατάθεση μέχρι 08/12/2023