Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης υποέργου με α/α 5 «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»», με κωδικό ΟΠΣ 5161485 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/164500,με Ε.Υ τον Καθ. Κ. Σπύρου, της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΜΠ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ).