ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Μ.Π.:

 

Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Προκήρυξης με τίτλο «3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Εκ μέρους του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ/ΕΜΠ, Καθηγητή Ιωάννη Κ. Χατζηγεωργίου, σας ενημερώνουμε για την ανακοίνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Προκήρυξης με τίτλο:

«3η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»

Έναρξη Υποβολών: 28/11/2023

Λήξη Υποβολών: 17/01/2024

Προϋπολογισμός: 55.080.000 €

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ( https://portal.hfri.gr/)

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.:

https://www.elidek.gr/call/3h_dep/

Η προκήρυξη έχει επίσης δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://gsri.gov.gr/

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η επιστολή πρόθεσης συνεργασίας (Letter of Intent) παρακαλούμε απευθυνθείτε στο email :  elidek_fm3_ntua@lists.ntua.gr