ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΕΜΠ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Ή ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΠΑ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ψήφιση του Ν. 5045/23 με τίτλο «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» επέφερε αλλαγές στο Ν. 4336/2015 για τις μετακινήσεις και τις δαπάνες μετακινούμενων εσωτερικού και εξωτερικού στο πλαίσιο έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και ΕΣΠΑ ως εξής:

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

1. Το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου (ΙΧ), ορίζεται στο ποσό των είκοσι λεπτών (0,20 €) για κάθε χιλιόμετρο.

Η ως άνω αλλαγή ισχύει για ταξίδια που πραγματοποιούνται από 01-01-2024

2.  Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης εσωτερικού αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4336/2015 και βάσει του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής:

α. Κατηγορία Ι (μέλη ΔΕΠ), μέχρι εκατό (100) ευρώ ανά διανυκτέρευση
β. Κατηγορία ΙΙ (λοιποί μετακινούμενοι), μέχρι ογδόντα (80) ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η ως άνω προσαύξηση ισχύει και για διαμονή στη νησιωτική χώρα από την 1η Μαΐου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους

Η ως άνω αλλαγή ισχύει για ταξίδια που πραγματοποιούνται από 01-01-2024

3. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης εξωτερικού που αναγνωρίζεται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο μετακινούμενος βάσει του άρθρου 5 του ν. 4336/2015, ορίζεται ως εξής:

α. Κατηγορία Ι (μέλη ΔΕΠ), μέχρι διακόσια σαράντα δύο (242) ευρώ ανά διανυκτέρευση.
β. Κατηγορία ΙΙ (λοιποί μετακινούμενοι), μέχρι εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά εκατό (100) ευρώ. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζομένου, ανά κατηγορία, στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού.

Η ως άνω αλλαγή ισχύει για ταξίδια που πραγματοποιούνται από 29-07-2023