Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «REINFORCED INTERFACES BETWEEN STRUCTURAL MEMBERS IN ANCIENT MONUMENTS (IAMON)» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5151, που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Χ. Μουζάκη και την κα Β. Παλιεράκη.