Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «High Energy efficiency for the pubLIc stOck buildingS in Mediterranean, SOLE (ex HELIOS), B_B.4.3_0051» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1512, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ENI CBC MED Programme 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το «ΕU – ENI CBC MED Programme» και εθνικούς πόρους, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Μ. Παπαβασιλείου