Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ZHENIT: Zero waste heat vessel towards relevant energy savings also thanks to it technologies» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63244500, στο πλαίσιο του Προγράμματος «HORIZON 2021» που χρηματοδοτείται από την «Ευρωπαϊκή Ένωση», με Ε.Υ τον Καθ. Σ. Καρέλλα και τον Επικ. Καθ. Κ. Μπραϊμάκη