Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «OrThOP3Dics: Τοπολογική βελτιστοποίηση τρισδιάστα εκτυπωμένων, εξατομικευμένων κηδεμόνων σπονδυλικής στήλης» με κωδικό ΟΠΣ TA 5149205 «Κωδικός MIS 5149205», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/160400, με Ε.Υ τον Καθ. Ν. Λαγαρό, η οποία έχει ενταχθεί στη Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Next Generation EU μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας