Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «STUDY AND MODELLING OF NOVEL PROCESSING OF FOODS TO OPTIMIZE NUTRITIONAL FUNCTIONALITY AND BIOACCESSIBILITY – THE ENGINOMIC APPOACH (BAC2FOOD)» με Κωδικό ΕΛΙΔΕΚ 03591 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/511300, με Ε.Υ τον Καθ. Π. Ταούκη, στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).