Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Additively Manufactured Optimized 3D Printed Steel Structures» με Κωδικό ΕΛΙΔΕΚ 2779 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/514500, με Ε.Υ τον Καθ. Ν. Λαγαρό, στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)