Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων «ENGIMMONIA: Sustainable technologies for future long distance shipping towards complete decarbonisation» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63239700, «GREENDEALCO2: Green Deployment of e-fuels and liquids based on CO2 for closed and end-of-life coal-related asset», με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63241400, «ZHENIT: Zero waste heat vessel towards relevant energy savings also thanks to IT technologies» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63244500, «DECAGONE: Demonstrator of industrial carbon-free power generation from ORC-based waste-Heat-to -energy systems» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63245700 και «CARBONNEUTRALLNG: Trully carbon neutral electricity enhanced synthesis of liquefied natural gas (LNG) from biomass» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63249200, στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020 που χρηματοδοτείται από την «Ευρωπαϊκή Ένωση», με Ε.Υ τον Καθ. Σ. Καρέλλα.