ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διάθεση Ταμειακών Υπολοίπων Έργων-Διευκρινήσεις

 

Η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΕΜΠ σε συνέχεια της από 01.02.2023 Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους για τα κάτωθι:

Α) Συγκέντρωση πολλών ταμειακών υπολοίπων έργων σε ένα νέο αυτοχρηματοδοτούμενο έργο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022, σε ένα νέο αυτοχρηματοδοτούμενο έργο «Πρότασης Χρήσης Διαθέσιμου Ταμειακού Υπολοίπου Έργου» μπορούν να συγκεντρωθούν τα ταμειακά διαθέσιμα περισσοτέρων του ενός έργων τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.

Ειδικότερα, η Πρόταση Χρήσης Διαθέσιμου Ταμειακού Υπολοίπου Έργου, θα έχει διάρκεια έως 5 έτη από την ημέρα βεβαίωσης του έργου που έχει ολοκληρωθεί πρώτο από αυτά που θα περιλαμβάνονται στο νέο αυτοχρηματοδοτούμενο έργο.

Η υπόλοιπη διαδικασία που ορίζεται με την από 01.10.2019 απόφαση της Συγκλήτου, Θέμα 2.9.5 «Επικαιροποίηση Διάθεσης Ταμειακών Υπολοίπων Έργων» συνεχίζει να ισχύει και για την περίπτωση συγκέντρωσης περισσοτέρων του ενός ταμειακών υπολοίπων σε ένα αυτοχρηματοδοτούμενο έργο.

 

Β) Βεβαίωση ολοκλήρωσης έργων από τον χρηματοδότη

Η βεβαίωση ολοκλήρωσης του έργου από τον χρηματοδότη θα πρέπει:

  • Να φέρει υπογραφές από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα χρηματοδότησης (το πρόσωπο που έχει υπογράψει τη σύμβαση χρηματοδότησης).
  • Να φέρει το λογότυπο και τη σφραγίδα της εταιρείας/φορέα χρηματοδότησης.
  • Να αναγράφει την ημερομηνία έκδοσης ή τον αριθμό πρωτοκόλλου.
  • Εξαιρούνται από την προσκόμιση βεβαίωσης τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Γ) Απογραφικά Δελτία έργων

Υπενθυμίζεται ότι τα έργα στα οποία έχει οριστεί με την έγκριση τους, Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου (Παραδοτέων – Φυσικού Αντικειμένου) θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα ειδικά έντυπα Απογραφικών Δελτίων με υπογραφές από την Επιτροπή Παραλαβής.

Το σχετικό έντυπο υλικό «Πρόταση Χρήσης Διαθέσιμου Ταμειακού Υπολοίπου Έργου» βρίσκεται αναρτημένο στο link http://edeil.ntua.gr/index.php?p=entypo_yliko