Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «OCEAN : OPERATOR- CENTERED ENHANCEMENT OF AWARENESS IN NAVIGATION» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2475, στο πλαίσιο του Προγράμματος «HORIZON-CL5-2022-D6-01-08» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Δ. Λυρίδη