Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Compact Object Solutions in cosmologically viable Modified Gravitational theories and their Observable signatures – COSMoGO» με αριθμό ΕΛΙΔΕΚ 7212 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5153, στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), με Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ομ. Καθ. Ε. Παπαντωνόπουλο και μη Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή κ Α. Μπακόπολο.