Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ANCHORS TO MASONRY UNDER SEISMIC CONDITIONS WITH FOCUS ON LINEAR ARRANGEMENT – TESTING PROGRAM FOR PHASE 5» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 62/4043, που χρηματοδοτείται από την εταιρία «HILTI CORPORATION», με Ε.Υ την Καθ. Ε. Βιντζηλαίου