Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «CApitalisation fοr re-setting innovation and sustainability in Med-cities (CARISMED)» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68151400, που χρηματοδοτείται από το «ΕU – ENI CBC MED Programme», με Ε.Υ την Αναπλ. Καθ. Ε. Κλαμπατσέα και την Ομ. Καθ. Σ. Αυγερινού – Κολώνια.