Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξης «Έξυπνες Συστάσεις Τουριστικών Δράσεων Βασισμένες σε Αποδοτική Εξόρυξη Γνώσης από Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες [ΑΤΤΡ4-0351872]» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5185025)», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68161900, με Ε.Υ τον Καθ. Σ. Παπαβασιλείου, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).