Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης «Καινοτόμο σύστημα μέτρησης ραδιενέργειας περιβάλλοντος στο νερό» με κωδικό ΟΠΣ «5185033» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/161800, με Ε.Υ τον Καθ. Ι. Γκόνο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.