Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «RESISTANT – Multiple hazard fRagility assEssment of deteriorated RC bridges uSIng STructural heAlth moNiToring» με κωδικό ΕΛΙΔΕΚ 4140 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5121, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Μ. Φραγκιαδάκη, στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)