Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Καινοτόμες τεχνολογίες δέσμευσης και αξιοποίησης βιομηχανικών ρευμάτων CO2 για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιοδραστικών ενώσεων με μικροφύκη (ΑΞΙΑ)» με κωδικό ΟΠΣ «5184995» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1615, με Ε.Υ τον Ομ. Καθ. Δ. Κέκο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).