ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕ) ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι για την ομαλή μετάβαση στο έτος 2023 και για να υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διασταυρώσεις, η τελευταία ημερομηνία στην οποία μπορεί να κατατεθεί τροποποίηση Συνολικού για το έτος 2022 ορίζεται η 25/11/2022. Μετά τις 25/11 δεν θα μπορεί να γίνει καμία τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του 2022.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕ) ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι σύμφωνα με τον Νόμο 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 141 Α΄/21.07.2022), για να μπορέσει να κινηθεί ένα εγκεκριμένο ενεργό έργο κατά το έτος 2023, απαιτείται ο/η Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η να έχει καταθέσει Πίνακα Ετήσιου Προϋπολογισμού (ΔΕΝ υποβάλλεται Αιτιολογική Έκθεση) του έργου για το 2023 στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ από 22/11/2022 μέχρι 02/12/2022.

Η παρούσα υποχρέωση προκύπτει από το γεγονός ότι ο Προϋπολογισμός κάθε έργου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί από την ΕΕ, από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και στη συνέχεια να αποσταλεί και να εγκριθεί από τον Υπουργό Παιδείας έως τις 31/12/2022, για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Ειδικός Λογαριασμός και να κινηθούν οικονομικά τα έργα.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα συμπλήρωσης και υποβολής του ετήσιου προϋπολογισμού βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://apps.edeil.ntua.gr/public

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, μετά την είσοδό του στο σύνδεσμο, θα πρέπει να επιλέξει το πεδίο «Προϋπολογισμοί» στην αριστερή κολώνα και να συμπληρώσει το «Νέο Προϋπολογισμό». Με την επιλογή του ΚΑ του έργου για το οποίο θα καταρτιστεί ο προϋπολογισμός, εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα οικονομική εικόνα του έργου. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρωθούν:

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ:

Για τα έργα που δεν εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για τη χρηματοδότησή τους (κοινοτικά, ΕΣΠΑ κτλ): Η χρηματοδότηση που αναμένεται να κατατεθεί εντός του 2023 από το χρηματοδότη.

Για τα έργα που εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τη χρηματοδότησή τους: Τα έσοδα χωρίς ΦΠΑ τα οποία αναμένονται να τιμολογηθούν εντός του 2023 (όχι αυτά που θα εισπραχθούν)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙ:

Εκτός από τις προβλεπόμενες δαπάνες για το 2023, στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2023 θα περιλαμβάνονται όλα τα ποσά που έχουν δεσμευτεί το 2022 (προμήθειες, ταξίδια, συμβάσεις αμοιβών) για τα οποία δεν θα έχει εκδοθεί ένταλμα εντός του 2022. Για αυτά τα ποσά θα γίνει αυτόματη αποδέσμευση στις 31/12 από τον προϋπολογισμό του 2022 και νέα αυτόματη δέσμευση στον προϋπολογισμό του 2023 χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον/την Ε/Υ. Επίσης θα περιλαμβάνονται τα ποσά των συμβάσεων αμοιβών οι οποίες θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο ΕΛΚΕ τον Δεκέμβριο του 2022 (προθεσμία έως 09/12/2022) και θα αφορούν το 2023.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Κονδύλι Ετήσιος 2022 Δαπάνες Δεσμεύσεις (που δεν έχουν ενταλματοποιηθεί)
[A4] ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 150.000,00 40.000,00 50.000,00
[A7] ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 10.000,00 2.000,00 1.000,00
[AB] ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 20.000,00 8.000,00 6.000,00
[AC] ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΠΡΟΒΟΛΗ 6.000,00 2.500,00 1.500,00

Σε περίπτωση που τα ποσά των δεσμεύσεων δεν ενταλματοποιηθούν ώστε να μεταφερθούν στη στήλη Δαπάνες έως 31/12/2022 θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 2023.

Για παράδειγμα αν ενταλματοποιηθούν 20.000,00  έως 31/12/2022 από τις αμοιβές με σύμβαση έργου θα μεταφερθούν στον προϋπολογισμό του 2023 30.000,00 (υπόλοιπο δεσμεύσεων 2022) πλέον το ποσό των συμβάσεων που αφορά το 2023.

Στο ερωτηματικό δίπλα σε κάθε κονδύλι, αναλύονται οι Κατηγορίες Δαπανών που περιλαμβάνονται σε αυτό και οι επεξηγήσεις τους. Στις Κατηγορίες Δαπανών για Προμήθειες, όταν ο προϋπολογισμός του έτους ξεπερνά τα 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, ακόμα και για δαπάνη 1,00€, απαιτείται διαγωνισμός.

Τα Κονδύλια «Κρατήσεις Υπέρ ΕΜΠ» και «ΦΠΑ» συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση διαφορετικού ποσοστού κράτησης (ενδεικτικά όταν το συμβόλαιο με το χρηματοδότη ορίζει διαφορετικά ή με απόφαση Συγκλήτου, κλπ) παρακαλούμε να απευθύνεστε στους Αυγία Γιώργο τηλ. 4180, Γκάνη Κώστα τηλ: 4459.

Μετά τη συμπλήρωση του Προϋπολογισμού από τον Ε/Υ, γίνεται «Καταχώρηση» και το αίτημα βρίσκεται σε κατάσταση «Αρχική Καταχώρηση» και μπορεί να υποστεί «Επεξεργασία» μέχρι την «Οριστικοποίησή» του.

Για κάθε αιτούμενη δαπάνη θα πρέπει να υφίσταται διαθέσιμο υπόλοιπο στο Κονδύλι στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση, απαιτείται να έχει προηγηθεί η αναγκαία τροποποίηση.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2023

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕ) ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των ερευνητικών έργων, ότι η τελευταία ημερομηνία κατάθεσης στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ όλων των συμβάσεων αμοιβών με ημερομηνία έναρξης μετά την 01/01/2023 ορίζεται η 09/12/2022. Τα ποσά των συμβάσεων θα πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2023 που θα έχει κατατεθεί έως 02/12/2022.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ)

Με την εγκύκλιο 33/2022 του e-ΕΦΚΑ σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας επήλθαν σημαντικές αλλαγές στην ασφάλιση των αμειβόμενων με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών.

Από 01/01/2023 οι συμβάσεις των ευκαιριακά και παρεπόμενα απασχολούμενων (φοιτητές, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι και άνεργοι) θα πρέπει να είναι μηνιαίες με μέγιστο αριθμό δύο συμβάσεις ανά εξάμηνο (Α εξάμηνο: Ιανουάριος – Ιούνιος, Β εξάμηνο: Ιούλιος – Δεκέμβριος). Το όριο των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) ανά έτος αθροιστικά για όλες τις συμβάσεις ενός προσώπου καθώς και το όριο των έξι (6) μηνών αθροιστικά ανά έργο δεν μεταβάλλεται.

Περαιτέρω και προκειμένου να απεικονισθεί ορθά ο χρόνος της ασφάλισης των συγκεκριμένων προσώπων (υποχρέωση του ΕΛΚΕ ΕΜΠ), για να καταχωρηθεί μία σύμβαση αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο ταμειακό υπόλοιπο στο έργο το οποίο και θα δεσμεύεται.

Παραδείγματα:

  1. Υποψήφιος διδάκτορας συνάπτει μία σύμβαση για τον Φεβρουάριο κόστους 2.000,00€, μία σύμβαση για τον Απρίλιο κόστους 1.000,00€ και μία σύμβαση για τον Δεκέμβριο 1.500,00€.
  2. Δημόσιος Υπάλληλος συνάπτει μία σύμβαση για τον Ιανουάριο κόστους 1.000,00€, μία σύμβαση για τον Μάρτιο κόστους 2.000,00€ και επιθυμεί να συνάψει μία ακόμη σύμβαση για τον Μάιο ποσού 1200,00€. Η τελευταία σύμβαση δεν δύναται να προχωρήσει καθώς εντός του εξαμήνου έχουν ήδη συναφθεί δύο συμβάσεις.
  3. Στο παράδειγμα 2 ο εν λόγω δημόσιος υπάλληλος μπορεί να συνάψει σύμβαση από τον Ιούλιο και μετά.

 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΤΟ 2022

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕ) ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι για την πληρωμή δαπανών (προμήθειες, ταξίδια κλπ) και αμοιβών μέχρι την 31.12.2022, τα αντίστοιχα Τιμολόγια Αγοράς Αγαθών ή Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μέχρι την Παρασκευή 09/12/2022. Μετά τις 09/12/2022 δεν θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από προηγούμενη συνεννόηση με το προσωπικό της ΜΟΔΥ (ενδεικτικά παραστατικά για ένα ταξίδι που πραγματοποιείται το Δεκέμβριο ή έργα που λήγουν).

Για κάθε πληροφορία – διευκρίνιση οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι μπορούν να απευθύνονται στους Αυγία Γιώργο τηλ 4180, Γκάνη Κώστα τηλ: 4459 και Ζαμπάρα Αποστόλη τηλ 1859.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κατάθεση μέχρι 25/11/2022
ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 Κατάθεση από 22/11/2022 μέχρι 02/12/2022
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 01/01/2023 Κατάθεση μέχρι 09/12/2022
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2022 (ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ κλ.π.) Κατάθεση μέχρι 09/12/2022