Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης υλοποίησης του Έργου «Discretization Schemes for the Continuous Adjoint Equations Consistent with Discrete Adjoint, with Applications in Fluid Mechanics (DiStrAto)» με Κωδικός ΕΛΙΔΕΚ 3821 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5114, με Ε.Υ τον Καθ. Κ. Γιαννάκογλου, στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).