Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Sector Adaptive Virtual Early Warning System for marine pollution (SEAVIEWS) με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/151100, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ν. Βεντίκο, στο πλαίσιο του Προγράμματος NTERREG ADRION που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα από το ΙNTERREG ADRION και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.